FAQ pitanja i odgovori pravilnik o PDV

+381611924675

Pozovite nas

info@profiupravnik.info

Pišite nam

Pupinova 19, Mirijevo, Beograd

Nadjite nas

FAQ pitanja i odgovori pravilnik o PDV

Šta se smatra prometom dobara u okviru ugovora o lizingu ili zakupu?

Promet dobara u okviru ugovora o lizingu ili zakupu smatra se prometom dobara ako ispunjava kriterijume utvrđene Zakonom o porezu na dodatu vrednost i detaljnije razrađene u ovom pravilniku.

Kada se uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika smatra prometom bez naknade?

Uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika smatra se prometom bez naknade u slučajevima definisanim Zakonom i ovim pravilnikom, kao što su upotreba tih dobara za privatne potrebe ili njihovo ustupanje drugim licima bez naknade.

Šta obuhvata pojam “upotreba dobara i pružanje usluga” u kontekstu PDV-a?

Pojam “upotreba dobara i pružanje usluga” odnosi se na situacije kada poreski obveznik koristi dobra ili pruža usluge za sopstvene potrebe, za potrebe svojih zaposlenih ili za druge svrhe koje nisu direktno povezane sa njegovom delatnošću, a što može podleći oporezivanju PDV-om.

Kako se tretira prenos imovine u okviru PDV-a?

Prenos celokupne ili dela imovine, bilo sa ili bez naknade, ili kao ulog, tretira se u skladu sa odredbama Zakona o PDV-u i ovog pravilnika, i može podleći oporezivanju u zavisnosti od konkretnih okolnosti.

Šta su uobičajene količine poslovnih uzoraka i kako se one tretiraju u smislu PDV-a?

Uobičajene količine poslovnih uzoraka su one količine koje su uobičajene za promociju proizvoda ili usluga. Ove količine se ne smatraju prometom dobara u smislu PDV-a, pod uslovom da ispunjavaju kriterijume propisane Zakonom i pravilnikom.

Kako se tretira promet reklamnog materijala i poklona manje vrednosti?

Promet reklamnog materijala i poklona manje vrednosti tretira se u skladu sa odredbama Zakona o PDV-u i ovog pravilnika, pri čemu se neki od tih prometa mogu smatrati prometom bez naknade i podležu oporezivanju PDV-om.

Kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu smatra prometom dobara?

Predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, zaključenog na određeni period, za pokretne ili nepokretne stvari, smatra se prometom dobara ako se predaja vrši na osnovu ugovora koji se, prema pravilniku, smatra ugovorom o lizingu, a nijedna od ugovornih strana ne može jednostrano raskinuti ugovor ili odustati od daljeg izvršenja ugovora ako se strane pridržavaju ugovornih obaveza.

Šta se smatra ugovorom o lizingu u smislu pravilnika?

Ugovor o lizingu je ugovor o lizingu pokretnih ili nepokretnih stvari kojim je ugovorena potpuna isplata, ili ugovor o lizingu pokretnih stvari kojim je ugovorena delimična isplata, pod uslovom da je ispunjen najmanje jedan od određenih uslova, kao što su pravo otkupa predmeta lizinga, pravo na produženje ugovora, ili prenos rizika od propasti predmeta lizinga na primaoca lizinga.

Koji su kriterijumi za određivanje da li je ugovor o lizingu ugovor sa potpunom ili delimičnom isplatom?

Ugovor o lizingu kojim je ugovorena potpuna isplata je ugovor kod kojeg je na početku lizinga sadašnja vrednost minimalnih plaćanja za lizing veća ili jednaka ukupnoj fer vrednosti predmeta lizinga. Ugovor o lizingu kojim je ugovorena delimična isplata je ugovor kod kojeg je na početku lizinga sadašnja vrednost minimalnih plaćanja za lizing manja od ukupne fer vrednosti predmeta lizinga.

Šta predstavlja pravo otkupa predmeta lizinga?

Pravo otkupa predmeta lizinga je pravo primaoca lizinga da nakon isteka osnovnog perioda trajanja ugovora stekne pravo raspolaganja na predmetu lizinga.

Kako se određuje uobičajeni vek trajanja predmeta lizinga?

Uobičajeni vek trajanja predmeta lizinga određuje se prema vrsti predmeta lizinga i može biti od 4 do 50 godina, u zavisnosti od toga da li je reč o elektronskoj opremi, putničkim automobilima, poslovnim zgradama ili drugim objektima i opremi.

Šta se smatra uzimanjem dobara i drugim prometom dobara bez naknade?

Uzimanjem dobara smatra se uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine obveznika PDV za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica. Ovo se odnosi na sopstvenu potrošnju, uključujući i manjak dobara, osim manjka koji se može pravdati višom silom ili drugim opravdanim razlogom.

Drugi promet dobara bez naknade odnosi se na svako drugo raspolaganje dobrima bez naknade, osim besplatnog davanja materijala namenjenih informisanju kupaca ili potencijalnih kupaca o obavljanju delatnosti obveznika PDV.

Šta se smatra upotrebom dobara i drugim pružanjem usluga bez naknade?

Upotrebom dobara smatra se upotreba dobara koja su deo poslovne imovine obveznika PDV za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, kao i u neposlovne svrhe obveznika PDV.

Pružanjem usluga bez naknade smatra se pružanje usluga bez naknade, osim upotrebe dobara iz prethodnog člana, koje obveznik PDV izvrši za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, ili u neposlovne svrhe obveznika PDV.

Kako se tretira promet usluga bez naknade od strane stranog lica koje nije obveznik PDV?

Promet usluga bez naknade od strane stranog lica koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji ne podleže odredbama ovog pravilnika. Umesto toga, poreski dužnik na svaki takav promet usluga bez naknade obračunava PDV po propisanoj poreskoj stopi i plaća obračunati PDV u skladu sa Zakonom.

Kada se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen prilikom prenosa celokupne imovine?

Promet dobara i usluga se ne smatra izvršenim u slučajevima:

 1. Statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.
 2. Nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.
 3. Prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja.
 4. Nasleđivanja.

Promena pravne forme privrednog društva se ne smatra prenosom celokupne imovine.

Kada se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen prilikom prenosa dela imovine?

Promet dobara i usluga se ne smatra izvršenim prilikom prenosa dela imovine kao poslovne celine u slučajevima:

 1. Statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.
 2. Prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja.
 3. Nasleđivanja.

Poslovnom celinom smatra se celina čijim se prenosom sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti koju je obavljao prenosilac.

Kako se tretira prenos celokupne ili dela imovine u toku redovnog poslovanja ili u toku likvidacije ili stečaja?

Kod prenosa celokupne imovine ili dela imovine prodajom, ulaganjem, odnosno besteretnim davanjem, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen, nezavisno od toga da li se imovina ili njen deo prenosi u periodu redovnog poslovanja ili u toku likvidacije, odnosno stečaja obveznika PDV.

Kada se smatra da promet dobara nije izvršen prilikom zamene dobara u garantnom roku?

Promet dobara se ne smatra izvršenim prilikom zamene dobara u garantnom roku, u skladu sa uslovima iz garancije, koja se vrši bez naknade. Zamena rezervnih delova i slično u okviru popravke ili servisa određenog dobra ne smatra se zamjenom dobara u garantnom roku.

Šta se dešava ako se zamena dobara u garantnom roku vrši uz obavezu plaćanja dela naknade?

Ako se zamena dobara u garantnom roku vrši uz obavezu plaćanja dela naknade, obveznik PDV dužan je da na taj deo naknade obračuna PDV u skladu sa Zakonom.

Šta se smatra uobičajenom količinom poslovnih uzoraka?

Uobičajenom količinom poslovnih uzoraka smatra se ona količina poslovnih uzoraka koja je potrebna da se kupci ili potencijalni kupci upoznaju sa karakteristikama određenog dobra. Poslovni uzorci su dobra koja nisu namenjena prometu, a koja su rezultat poslovanja obveznika PDV ili koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove delatnosti.

Šta se smatra reklamnim materijalom i poklonima manje vrednosti?

Reklamnim materijalom smatraju se dobra na kojima je odštampan ili utisnut logotip obveznika PDV, odnosno vizuelno ispoljavanje brenda koji je u vezi sa delatnošću obveznika PDV, a koja se besplatno daju različitim licima.

Poklonom manje vrednosti smatra se dobro pojedinačne tržišne vrednosti manje od 2.000 dinara, bez PDV, koje obveznik daje povremeno različitim licima, a da za to ne postoji pravna obaveza.

Koja je maksimalna vrednost reklamnog materijala i poklona manje vrednosti u poreskom periodu?

Ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti u poreskom periodu ne može biti veća od 0,25% ukupnog prometa obveznika PDV u tom poreskom periodu. Ukupnim prometom smatra se promet dobara i usluga sa i bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, bez PDV.

Šta se smatra sekundarnim sirovinama?

Sekundarne sirovine uključuju:

 1. Otpaci i ostaci od metala i njihovih legura, osim plemenitih metala.
 2. Zgura, kovarina i ostali otpaci pri proizvodnji gvožđa ili čelika.
 3. Zgura, pepeo i ostaci koji sadrže metale ili arsen, koji ne nastaju pri proizvodnji gvožđa i čelika.
 4. Granule i prah od sirovog gvožđa, gvožđa ili čelika.
 5. Otpaci i ostaci od plemenitih metala.
 6. Otpaci i ostaci hartije ili kartona za ponovnu preradu.
 7. Stakleni krš i ostali otpaci od stakla.
 8. Otpaci, strugotine i ostaci od plastičnih masa.
 9. Otpaci, strugotine i ostaci od gume.
 10. Otpaci od tekstila, kože, imitacije kože i krzna.

Koje usluge su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama?

Usluge neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama obuhvataju:

 1. Sortiranje sekundarnih sirovina.
 2. Sečenje sekundarnih sirovina.
 3. Rastavljanje na delove sekundarnih sirovina.
 4. Čišćenje sekundarnih sirovina.
 5. Poliranje sekundarnih sirovina.
 6. Presovanje sekundarnih sirovina.

Šta se smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva?

Dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva smatraju se:

 1. Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.
 2. Izgradnja puteva i autoputeva.
 3. Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica.
 4. Izgradnja mostova i tunela.
 5. Izgradnja cevovoda.
 6. Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova.
 7. Izgradnja hidrotehničkih objekata.
 8. Izgradnja ostalih nepomenutih građevina.
 9. Rušenje objekata.
 10. Priprema gradilišta.
 11. Postavljanje električnih instalacija.
 12. Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema.
 13. Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu.
 14. Malterisanje.
 15. Ugradnja stolarije.
 16. Postavljanje podnih i zidnih obloga.
 17. Bojenje i zastakljivanje.
 18. Krovni radovi.
 19. Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi.

Koji su izuzeci od pravila za dobra i usluge iz oblasti građevinarstva?

Izuzeci uključuju:

 1. Popravka opreme koja čini sastavni deo objekta.
 2. Popravka instalacija i delova instalacija.
 3. Isporuka sa ugradnjom elemenata za kuhinje i kupatila.
 4. Isporuka sa ugradnjom uređaja za grejanje ili hlađenje.
 5. Isporuka sa ugradnjom sistema za zalivanje ili navodnjavanje.
 6. Isporuka dobara i pružanje usluga u okviru uređenja zelenih površina.

 

 

Kako se tretira sporedan promet dobara ili usluga u vezi sa građevinskim radovima?

Ako se uz promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva vrši sporedan promet dobara ili usluga, smatra se da je izvršen samo promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva. Ako se uz promet

Koji su uslovi za postavljanje poreskog punomoćnika stranog lica?

Poreski punomoćnik stranog lica može biti fizičko lice, uključujući i preduzetnika, ili pravno lice koje ispunjava sledeće uslove:

 1. Ima prebivalište ili sedište u Republici Srbiji.
 2. Je obveznik PDV.
 3. Od podnošenja evidencione prijave do podnošenja zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva proteklo je najmanje 12 meseci.
 4. Na dan podnošenja zahteva nema dospele, a neplaćene obaveze za javne prihode po osnovu obavljanja delatnosti koje utvrđuje Poreska uprava.
 5. Nije pravosnažno osuđeno za poresko krivično delo.
 6. Dobilo je punomoćje od stranog lica koje ga ovlašćuje za obavljanje svih poslova u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice ima kao obveznik PDV.

Kako se podnosi zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva?

Zahtev se podnosi Poreskoj upravi – Centrali na Obrascu ZOPPPDV, koji sadrži podatke o stranom licu i punomoćniku. Uz zahtev se podnosi dokaz o prebivalištu ili sedištu lica koje je dobilo punomoćje, dokaz o neosuđivanosti za poresko krivično delo, dokument koji potvrđuje da je strano lice obveznik PDV u državi sedišta, i overeno punomoćje.

Šta se dešava u slučaju opoziva ili otkaza punomoćja?

U slučaju opoziva ili otkaza punomoćja, lice čije je punomoćstvo prestalo dostavlja nadležnom poreskom organu obaveštenje o opozivu ili otkazu na Obrascu OOPPPDV. Uz obaveštenje se dostavlja i dokaz o opozivu ili otkazu punomoćja. Danom kada nadležni poreski organ primi obaveštenje prestaje poresko punomoćstvo. Ako strano lice ne odredi drugog punomoćnika u roku od 15 dana od prestanka prethodnog punomoćstva, nadležni poreski organ sprovodi postupak brisanja iz evidencije za PDV stranog lica.

Kako se vodi registar poreskih punomoćnika?

Poreska uprava – Centrala vodi registar poreskih punomoćnika i objavljuje podatke na svojoj internet stranici, uključujući ime i prezime poreskog punomoćnika, adresu sedišta ili prebivališta, PIB ili JMBG, datum donošenja rešenja kojim je odobreno poresko punomoćstvo, ime i prezime stranog lica koje ima poreskog punomoćnika, i datum prestanka poreskog punomoćstva.

Koje usluge se smatraju uslugama u vezi sa nepokretnostima?

Usluge u vezi sa nepokretnostima obuhvataju one usluge koje su neposredno povezane sa nepokretnostima, uključujući:

 1. Geodetske usluge.
 2. Izradu projekata za izgradnju ili rekonstrukciju objekata na određenim zemljišnim parcelama.
 3. Izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, popravku, održavanje, čišćenje i rušenje objekata.
 4. Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova.
 5. Nadzor ili obezbeđivanje gradilišta ili objekta.
 6. Radovi na zemljištu, uključujući uređenje i održavanje zelenih površina.
 7. Procena rizika, stanja ili svojstava nepokretnosti.
 8. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti.
 9. Iznajmljivanje ili davanje na korišćenje nepokretnosti.
 10. Skladištenje dobara u prostoru namenjenom za skladištenje.
 11. Smeštaj u ugostiteljskim objektima za smeštaj.
 12. Prenos, ustupanje ili odricanje od prava na upotrebu ili korišćenje nepokretnosti.
 13. Instaliranje ili montaža opreme koja postaje sastavni deo nepokretnosti.
 14. Održavanje, popravka, kontrola i nadzor nad opremom koja je sastavni deo nepokretnosti.
 15. Upravljanje nepokretnostima.
 16. Posredovanje u prodaji, iznajmljivanju ili davanju u lizing nepokretnosti.
 17. Pravne usluge u vezi sa prenosom prava raspolaganja na nepokretnosti.
 18. Druge usluge koje su neposredno povezane sa nepokretnošću.

Koje usluge se ne smatraju uslugama u vezi sa nepokretnostima?

Usluge koje se ne smatraju uslugama u vezi sa nepokretnostima obuhvataju:

 1. Izradu projekata za izgradnju objekata bez određene zemljišne parcele.
 2. Skladištenje dobara koje nije povezano sa određenom nepokretnošću.
 3. Oglašavanje, uključujući oglašavanje korišćenjem nepokretnosti.
 4. Posredovanje kod smeštaja u ugostiteljskim objektima.
 5. Omogućavanje prikazivanja dobara ili usluga na sajmovima ili izložbama.
 6. Instaliranje ili montaža opreme koja ne postaje sastavni deo nepokretnosti.
 7. Održavanje, popravka, kontrola i nadzor nad opremom koja nije sastavni deo nepokretnosti.
 8. Upravljanje portfoliom investiranja u nepokretnosti.
 9. Pravne usluge koje nisu neposredno povezane sa nepokretnošću.
 10. Druge usluge koje nisu neposredno povezane sa nepokretnošću.

 

 

 

Šta se smatra uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta?

Usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta obuhvataju predaju pripremljene ili nepripremljene hrane, pića ili hrane i pića, za ljudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, kao što su serviranje i posluživanje. Konzumacija može biti u ugostiteljskom objektu gde je hrana pripremljena, u ugostiteljskom objektu gde hrana nije pripremljena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu.

Kada se predaja hrane i pića ne smatra uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta?

Predaja hrane, pića ili hrane i pića, sa ili bez prevoza, ali bez dodatnih usluga koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, ne smatra se uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta. Umesto toga, to se tretira kao isporuka dobara.

Da li se usluge serviranja i posluživanja u pekari smatraju uslugama koje omogućavaju trenutnu potrošnju hrane i pića?

Ne, usluge serviranja i posluživanja hrane i pića u objektu pekare se ne smatraju dodatnim uslugama koje omogućavaju trenutnu potrošnju hrane i pića u smislu ovog člana.

Šta se smatra prevoznim sredstvima u smislu zakona o PDV-u?

Prevozna sredstva obuhvataju vozila i druga dobra namenjena prevozu lica ili stvari, sa ili bez motora. Naročito se smatraju prevoznim sredstvima:

 1. Drumska vozila, uključujući autobuse, minibuse, kamione, vozila za kombinovani prevoz lica i stvari, putničke automobile, mopede, motocikle, tricikle, četvorocikle, bicikle, kamp kućice i kamp prikolice.
 2. Prikolice i poluprikolice.
 3. Železnički vagoni.
 4. Plovila, uključujući brodove, jahte, čamce, barže i skele.
 5. Vazduhoplovi, uključujući avione, helikoptere i jedrilice, kao i paraglajdere i balone.
 6. Vozila posebno namenjena prevozu bolesnih i povređenih lica.
 7. Traktori i motokultivatori.
 8. Invalidska kolica.

Koja vozila se ne smatraju prevoznim sredstvima u smislu zakona o PDV-u?

Vozila koja nisu namenjena prevozu lica ili stvari, kao što su železničko vučno vozilo, brod tegljač, brod potiskivač, pokretni kran, viljuškar, bager, kombajn, trkački automobili i slično, kao i kontejneri, palete i slično, ne smatraju se prevoznim sredstvima u smislu ovog člana.

 

 

Šta se smatra uslugama telekomunikacija?

Usluge telekomunikacija obuhvataju usluge koje se odnose na prenos, emitovanje ili prijem signala, reči, slika, zvukova ili informacija bilo koje vrste putem žice, radija, optičkih ili drugih elektromagnetnih sistema. To uključuje i s tim povezan prenos ili ustupanje prava korišćenja kapaciteta za takav prenos, emitovanje ili prijem, kao i usluge omogućavanja pristupa globalnim informacionim mrežama.

Šta se smatra uslugama pruženim elektronskim putem?

Usluge pružene elektronskim putem su usluge koje su pružene posredstvom interneta ili elektronske mreže, čije je pružanje automatizovano uz minimalno ljudsko angažovanje i koje ne bi bilo moguće bez postojanja informacione tehnologije. To uključuje isporuku veb strana, čuvanje i održavanje veb strana, isporuku programa i njihovo ažuriranje, isporuku slika, tekstova, informacija, audio i video zapisa, igara, usluge iz oblasti učenja na daljinu, itd.

Kako se određuje mesto sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem?

Mesto sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca ovih usluga se određuje na osnovu fizičkog prisustva primaoca na određenoj lokaciji pružaoca usluga. Ako je fizičko prisustvo primaoca neophodno na određenoj lokaciji pružaoca usluge, smatra se da primalac ima sedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili boravište na toj lokaciji. Ako se lokacija nalazi na brodu, letilici ili vozu koji vrši prevoz lica, smatra se da se ta lokacija nalazi u mestu polaska.

Ako fizičko prisustvo primaoca nije neophodno, mesto se određuje na osnovu lokacije priključka za fiksnu mrežu, države identifikovane putem nacionalnog pozivnog broja SIM kartice, mesta gde se nalazi dekoder ili sličan uređaj, ili na osnovu najmanje dva neprotivrečna dokaza.

Koji dokazi se koriste za određivanje mesta prometa usluga?

Dokazi koji se koriste za određivanje mesta prometa usluga uključuju adresu primaoca usluga za prijem računa, IP adresu uređaja korišćenog od strane primaoca, bankovne podatke, mobilni kod zemlje (MCC) internacionalnog identifikacionog broja korisnika (IMSI) na SIM kartici, mesto priključka fiksne mreže, i druge informacije od značaja za obavljanje prometa.

Ako pružalac usluga poseduje najmanje tri neprotivrečna dokaza koji ukazuju da je mesto prometa usluga drugo u odnosu na mesto utvrđeno standardnim kriterijumima, pružalac usluga može smatrati da je mesto prometa usluga mesto utvrđeno na osnovu tih dokaza.

Kako se utvrđuje poreska osnovica kod prometa dobara ili usluga uz naknadu?

Poreska osnovica kod prometa dobara ili usluga je iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, u koju nije uključen PDV. U iznos naknade uračunavaju se i subvencije, akcize, carine, druge uvozne dažbine, ostali javni prihodi (osim PDV), kao i svi sporedni troškovi obveznika PDV koje zaračunava primaocu dobara ili usluga.

Šta se uračunava u poresku osnovicu?

U poresku osnovicu se uračunavaju:

 1. Vrednost nepovratne ambalaže.
 2. Vrednost povratne ambalaže koju obveznik PDV zaračunava primaocu dobara.

Šta se ne uračunava u poresku osnovicu?

U poresku osnovicu se ne uračunavaju:

 1. Popusti i druga umanjenja cene koji se odobravaju u momentu prometa dobara ili usluga.
 2. Iznosi koje obveznik PDV naplaćuje u ime i za račun drugog, ako te iznose prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu i ako su ti iznosi posebno evidentirani.
 3. Iznosi koje obveznik PDV potražuje za izdatke koje je platio u ime i za račun primaoca dobara ili usluga, ako su ti iznosi posebno evidentirani.

Kako se postupa kada je naknada ostvarena u dobrima ili uslugama?

Ako je naknada ostvarena u dobrima ili uslugama, osnovicom se smatra tržišna vrednost dobara ili usluga koji se dobijaju na ime naknade na dan njihovog prometa, u koju nije uključen PDV. Ako se naknada ostvaruje delom u novcu, a delom u dobrima ili uslugama, osnovicom se smatra zbir novčanog iznosa i tržišne vrednosti dobara ili usluga koji se dobijaju na ime dela naknade.

Kako se utvrđuje tržišna vrednost za promet dobara i usluga u određenim situacijama?

Tržišna vrednost za promet dobara i usluga se utvrđuje na osnovu ukupnog iznosa koji bi kupac dobara ili primalac usluga platio nezavisnom dobavljaču za promet u Republici Srbiji. Ako se tržišna vrednost ne može utvrditi za konkretna dobra ili usluge, utvrđuje se za slična dobra ili usluge. Ako se ni za slična dobra ili usluge ne može utvrditi tržišna vrednost, tržišna vrednost se određuje na osnovu nabavne cene ili ukupnog iznosa utvrđenih troškova u trenutku isporuke za promet dobara, odnosno iznosa koji nije niži od ukupnog iznosa utvrđenih troškova pružanja usluge za promet usluga.

Kako se utvrđuje poreska osnovica za prevoz putnika autobusima koji vrši strani prevoznik?

Poreska osnovica za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani prevoznik utvrđuje se kao prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz autobusom. Autobusom se smatra autobus, minibus i kombi vozilo.

Kako se izračunava prosečna naknada prevoza?

Prosečna naknada prevoza se izračunava tako što se prosečan iznos vrednosti po kilometru po putniku (0,045 evra) pomnoži sa brojem putnika koji putuju autobusom i brojem kilometara koje autobus prelazi preko teritorije Republike Srbije.

Kako se postupa prilikom ulaska autobusa na teritoriju Republike Srbije?

Prilikom ulaska autobusa na teritoriju Republike Srbije, nadležni carinski organ utvrđuje prosečnu naknadu prevoza i izdaje potvrdu koja sadrži podatke o nazivu stranog prevoznika, zemlji registracije i registarskoj oznaci autobusa, broju putnika, broju kilometara koje autobus prelazi na teritoriji Republike Srbije, iznosu naknade, kao i iznosu obračunatog i plaćenog PDV. Kopija potvrde se zadržava za potrebe nadležnog carinskog organa.

Šta se dešava prilikom napuštanja autobusa teritorije Republike Srbije?

Ako strani prevoznik nadležnom carinskom organu ne stavi na uvid original potvrde izdate za prevoz u toku, prosečna naknada se utvrđuje ponovo prilikom napuštanja autobusa teritorije Republike Srbije.

Kada se može izmeniti poreska osnovica?

Obveznik PDV može izmeniti osnovicu za izvršeni promet dobara ili usluga u skladu sa Zakonom. Izmena osnovice vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena.

Kako se postupa ako se osnovica naknadno poveća?

Ako se osnovica za oporezivi promet dobara ili usluga naknadno poveća, obveznik PDV koji je izvršio promet ili drugi poreski dužnik dužan je da obračuna PDV na iznos za koji je povećana osnovica.

Kako se postupa ako se osnovica naknadno smanji?

Ako se osnovica naknadno smanji, obveznik PDV koji je izvršio promet može smanjiti iznos obračunatog PDV ako poseduje obaveštenje obveznika PDV kojem je izvršio promet da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, ili da obračunati PDV nije koristio kao prethodni porez. Ako je promet izvršen licu koje nema pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV može smanjiti osnovicu i iznos obračunatog PDV ako poseduje dokument o smanjenju osnovice.

Kada naročito dolazi do izmene osnovice?

Do izmene osnovice naročito dolazi zbog naknadnog zaračunavanja troškova, naknadnog popusta u ceni, vraćanja dobara, naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje, razlike između iznosa osnovice utvrđenog procenom i stvarne osnovice, razlike između tržišne vrednosti dobara i usluga na dan prometa i na dan isporuke, i izmene po osnovu smanjenja ili nepostojanja poreza po odbitku.

Kada naročito ne dolazi do izmene osnovice?

Do izmene osnovice naročito ne dolazi u slučaju promene vrednosti dinara u odnosu na stranu valutu ako je pri utvrđivanju osnovice i naplati naknade primenjena ista vrsta kursa, ili ako se vrednost dinara promeni nakon nastanka obaveze plaćanja poreza po odbitku. Takođe, ne dolazi do izmene osnovice ako se naknadno smanji novčani iznos naknade za izvršeni promet dobara ili usluga na ime protivčinidbe.

Kako se vrši izmena osnovice za uvoz dobara?

Izmena osnovice za uvoz dobara koji se oporezuje PDV vrši se u skladu sa carinskim propisima na osnovu pravnosnažnog rešenja carinskog organa.

Promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV

Članovi 58-78 opisuju različite kategorije proizvoda i usluga koji su podložni posebnoj stopi PDV-a od 10% u skladu sa Zakonom o PDV-u. Neki od tih proizvoda i usluga uključuju:

 • Hleb i pekarski proizvodi
 • Mleko i mlečni proizvodi
 • Brašno i šećer
 • Sveže, rashlađeno i smrznuto meso
 • Žitarice, suncokret, soja, šećerna repa i uljana repica
 • Ortotička i protetička sredstva
 • Medicinska sredstva koja se hirurški ugrađuju u organizam
 • Materijal za dijalizu
 • Đubriva, sredstva za zaštitu bilja, seme za reprodukciju, potpuna i dopunska smeša za ishranu stoke, živa stoka
 • Udžbenici i nastavna sredstva
 • Dnevne novine, monografske i serijske publikacije
 • Ogrevno drvo, briketi, peleti i druga dobra od drvne biomase
 • Usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima
 • Usluge koje prethode isporuci vode za piće
 • Prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda
 • Upravljanje komunalnim otpadom
 • Održavanje čistoće na javnim površinama
 • Održavanje javnih zelenih površina i priobalja
 • Prevoz putnika i njihovog pratećeg prtljaga
 • Upravljanje grobljima i pogrebne usluge

Ovi članovi detaljno navode koje se vrste proizvoda i usluga kvalifikuju za nižu stopu PDV-a i obuhvataju razne sektore, uključujući prehrambenu industriju, zdravstvo, obrazovanje, komunalne usluge i sahranjivanje.

Način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Članovi 79-83 detaljno opisuju uslove i procedure za ostvarivanje poreskih oslobođenja u vezi sa PDV-om, koji uključuju:

 1. Usluge povezane sa uvozom dobara (Član 79): Obuhvata prevozne i ostale usluge povezane sa uvozom dobara, kao što su carinske i logističke usluge. Da bi se ostvarilo poresko oslobođenje, vrednost ovih usluga mora biti uključena u osnovicu za obračunavanje PDV-a pri uvozu.
 2. Slanje ili otpremanje dobara u inostranstvo (Član 80): Obuhvata izvoz dobara iz Srbije. Poresko oslobođenje se može ostvariti ako obveznik PDV-a poseduje izvoznu deklaraciju koja potvrđuje da su dobra izašla sa teritorije Srbije.
 3. Posebni slučajevi izvoza dobara (Članovi 81-82): Uključuje slanje dobara u inostranstvo poštom ili brzom poštom, kao i prodaju dobara stranim putnicima koji dobra iznose iz zemlje.
 4. Povraćaj PDV-a za strane putnike (Član 83): Strani putnici koji kupuju dobra u Srbiji i iznose ih iz zemlje mogu ostvariti pravo na povraćaj PDV-a pod određenim uslovima, kao što su vrednost kupljenih dobara i potvrda o iznošenju dobara iz zemlje.

Ovi članovi pružaju jasne smernice kako obveznici PDV-a mogu ostvariti pravo na poreska oslobođenja i povraćaj PDV-a, kao i koje dokumente je potrebno posedovati i kako ih treba overiti.

Članovi 84-88 se bave povraćajem PDV-a za strane putnike i uslugama povezanim sa slobodnim zonama:

Povraćaj PDV-a za strane putnike (Članovi 84-86):

 • Prodavac izdaje račun i zahtev za povraćaj PDV-a stranim putnicima koji kupuju dobra u Srbiji.
 • Prilikom napuštanja Srbije, putnik mora da pokaže kupljena dobra i dokumentaciju carinskom organu.
 • Ako su ispunjeni svi uslovi, carinski organ overava dokumentaciju.
 • Putnik ima pravo na povraćaj PDV-a ako u roku od 12 meseci dostavi prodavcu ili operatoru potrebnu dokumentaciju.

Usluge povezane sa slobodnim zonama (Članovi 87-88):

 • Poresko oslobođenje za unos dobara i pružanje usluga u slobodne zone može se ostvariti ako obveznik PDV-a poseduje odgovarajuće dokumente, uključujući ugovor o korišćenju slobodne zone i dokaz o unosu dobara.
 • Usluge koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu takođe mogu biti oslobođene PDV-a, pod uslovom da se poseduju odgovarajući dokazi i izjave.

Ovi članovi pružaju detaljne smernice o postupku povraćaja PDV-a za strane putnike i uslovima za ostvarivanje poreskih oslobođenja za usluge povezane sa slobodnim zonama.

Promet dobara i usluga u slobodnoj zoni (Član 89):

 • Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni se ostvaruje ako obveznik PDV-a poseduje odgovarajuće dokumente, uključujući važeći ugovor o korišćenju slobodne zone, račun za promet dobara i usluga, te izjavu korisnika zone da bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra ili usluge van slobodne zone.

Unos dobara u slobodnu zonu za ugradnju u dobra namenjena izvozu (Član 90):

 • Poresko oslobođenje za unos dobara u slobodnu zonu radi ugradnje u dobra namenjena izvozu se ostvaruje ako obveznik PDV-a poseduje dokumente koji potvrđuju ugovor između stranog lica i korisnika slobodne zone, te račun i dokaz da su dobra uneta u slobodnu zonu.

Prevozne i druge usluge povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu (Član 91):

 • Poresko oslobođenje za prevozne i druge usluge povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu se ostvaruje ako obveznik PDV-a poseduje dokumente koji potvrđuju usluge, račun, te kopiju dokumenta koji dokazuje unos dobara u slobodnu zonu.

Promet dobara u slobodnoj zoni (Član 92):

 • Poresko oslobođenje za promet dobara u slobodnoj zoni se ostvaruje ako obveznik PDV-a poseduje dokumente koji potvrđuju ugovor između stranog lica i korisnika slobodne zone za ugradnju dobara u proizvode namenjene izvozu, te račun za promet dobara.

Promet dobara u postupku carinskog skladištenja (Član 93):

 • Poresko oslobođenje za promet dobara u postupku carinskog skladištenja se ostvaruje ako obveznik PDV-a poseduje deklaraciju kojom se dokazuje da su dobra u carinskom skladištenju.

Promet dobara u slobodnim carinskim prodavnicama (Član 94):

 • Poresko oslobođenje za promet dobara u slobodnim carinskim prodavnicama se ostvaruje ako obveznik PDV-a poseduje račun sa napomenom da se dobra otpremaju u slobodne carinske prodavnice, overen od strane carinskog organa. Ako se dobra prethodno smeštaju u carinsko skladište, potrebni su dodatni dokumenti, uključujući račun i internu otpremnicu overenu od strane carinskog organa.

Isporuka dobara iz slobodnih carinskih prodavnica (Član 95):

 • Poresko oslobođenje za isporuku dobara iz slobodnih carinskih prodavnica se ostvaruje ako obveznik PDV-a poseduje mesečni izveštaj o prodatim dobrima i jedinstvenu carinsku ispravu.

Elektronske fakture i carinska overa (Član 95a):

 • Za promet dobara iz članova 87, 90 i 94, elektronska faktura se overava odštampanim primerkom koji je potvrđen potpisom ili pečatom od strane lica koje je izdalo fakturu.

Uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja (Član 95b):

 • Uslov za ostvarivanje poreskog oslobođenja, koji se odnosi na račun overen od strane nadležnog carinskog organa, smatra se ispunjenim za poreski period u kojem je promet izvršen ako je račun overen do isteka roka za predaju poreske prijave za taj poreski period.

Usluge oplemenjivanja, opravke ili ugradnje (Član 96 i 97):

 • Poresko oslobođenje za usluge oplemenjivanja, opravke ili ugradnje na pokretnim dobrima nabavljenim ili uvezenim od strane inostranog primaoca usluge, koje se nakon toga prevoze ili otpremaju u inostranstvo, obveznik PDV-a može da ostvari ako poseduje odgovarajuće dokaze, uključujući dokaz o nabavci dobara, dokaz o izvršenoj usluzi i izvoznu deklaraciju.

Promet dobara u postupku aktivnog oplemenjivanja (Član 98):

 • Poresko oslobođenje za promet dobara u postupku aktivnog oplemenjivanja se ostvaruje ako obveznik PDV-a poseduje deklaraciju kojom se dokazuje da su dobra u tom postupku i račun za isporuku dobara.

Usluge povezane sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara (Član 99):

 • Poresko oslobođenje za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik PDV-a može da ostvari ako poseduje dokument o izvršenoj usluzi prevoza i račun. Posebni uslovi važe za prevozne usluge od mesta utovara do mesta pretovara na teritoriji Republike Srbije, gde je potrebna i carinska deklaracija za postupak tranzita.

Prevozne usluge u vezi sa tranzitom i privremenim uvozom dobara (Članovi 100 i 101):

 • Poresko oslobođenje za prevozne usluge koje su u vezi sa tranzitom dobara se ostvaruje uz posedovanje dokumenta o izvršenoj usluzi prevoza i računa.
 • Poresko oslobođenje za prevozne usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara se ostvaruje uz iste uslove.

Međunarodni prevoz lica i isporuke letilica (Članovi 102 i 103):

 • Poresko oslobođenje za usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju se ostvaruje ako se obavljaju usluge prevoza između aerodroma u Republici Srbiji i inostranih aerodroma.
 • Poresko oslobođenje za isporuke letilica, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje letilica, kao i za promet dobara i usluga namenjenih letilicama se ostvaruje uz posedovanje odgovarajućih dokumenata.

Međunarodni prevoz lica brodovima i isporuke brodova (Članovi 104 i 105):

 • Poresko oslobođenje za usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju se ostvaruje ako se obavljaju usluge prevoza između pristaništa u Republici Srbiji i inostranih pristaništa.
 • Poresko oslobođenje za isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, kao i za promet dobara i usluga namenjenih brodovima se ostvaruje uz posedovanje odgovarajućih dokumenata.

Diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije (Članovi 106 do 110):

 • Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, stranom osoblju i članovima njihovih porodica se ostvaruje uz posedovanje fotokopije osnovne potvrde i originalnog naloga za nabavku dobara i usluga.
 • Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara bez PDV se izdaje na Obrascu SNPDV za službene potrebe i na Obrascu LNPDV za lične potrebe nosioca prava.

Otuđenje dobara pre isteka roka od tri godine (Član 111):

 • Nosioci prava koji otuđe dobra pre isteka roka od tri godine od nabavke bez plaćanja PDV-a dužni su da plate PDV koji nije bio plaćen pri njihovoj nabavci.

Ugovori o donaciji, kreditu, zajmu i drugi međunarodni ugovori (Članovi 112 do 118):

 • Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga u skladu sa ugovorima o donaciji, kreditu ili zajmu ostvaruje se pod određenim uslovima i uz posedovanje odgovarajućih dokumenata i potvrda.
 • Poreska uprava vodi evidenciju o dostavljenim ugovorima, implementarnim i podimplementarnim partnerima, korisnicima donacija, krajnjim korisnicima, stranim licima, prenosiocima novčanih sredstava, i izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju.
 • Za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu ili zajmu, obveznik PDV može ostvariti poresko oslobođenje ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za kredit ili zajam, koja se izdaje na zahtev korisnika sredstava ili stranog lica.

Realizacija infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva (Članovi 127 – 128):

 • Poresko oslobođenje se odnosi na promet dobara i usluga u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes.
 • Finansijer projekta dostavlja Poreskoj upravi potrebnu dokumentaciju i može ostvariti poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji neposredno vrši, pod uslovom da poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju izdatu od Poreske uprave.

Uvoz dobara u okviru infrastrukturnih projekata (Član 129):

 • Za uvoz dobara u okviru realizacije projekta izgradnje autoputeva, Poreska uprava izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara na zahtev poreskog dužnika.

Evidencija Poreske uprave (Član 130):

 • Poreska uprava vodi evidenciju o svim relevantnim podacima vezanim za infrastrukturne projekte izgradnje autoputeva, uključujući vrednost projekata, finansijere, strana lica, ugovore i izdate potvrde o poreskom oslobođenju.

Potvrde za strana lica (Član 131):

 • Ako se potvrda o poreskom oslobođenju izdaje na zahtev stranog lica, zahtev i potvrda sadrže podatak o PIB-u stranog lica koje je podnelo zahtev.

Jezik dokumentacije (Član 132):

 • Sva dokumentacija koja se dostavlja Poreskoj upravi u cilju ostvarivanja poreskih oslobođenja mora biti na srpskom jeziku.

DOBRA I USLUGE ZA ČIJI JE PROMET PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Definicija objekata (Član 133):

 • Objekti obuhvataju građevine spojene sa tlom koje čine fizičku, funkcionalnu, tehničko-tehnološku ili biotehničku celinu i mogu biti predmet prenosa prava raspolaganja. To uključuje stambene objekte, poslovne zgrade, infrastrukturne objekte itd. Delovi objekata koji se isporučuju kao posebne celine (npr. stanovi, poslovni prostori) smatraju se ekonomski deljivim celinama.

Novoizgrađeni građevinski objekti (Član 134):

 • Novoizgrađeni objekti su oni čija izgradnja ili dogradnja započinje nakon 31. decembra 2004. godine ili nastavlja nakon 1. januara 2005. godine. Uključuje se i procenat vrednosti objekta koji se oporezuje PDV prilikom prvog prenosa prava raspolaganja.

Zdravstvene usluge (Član 135):

 • Uslugama se smatraju preventivne, dijagnostičko-terapijske i rehabilitacione usluge pružene od strane registrovanih zdravstvenih ustanova.

Socijalne usluge (Član 136):

 • Uslugama socijalnog staranja i zaštite smatraju se usluge pružene od strane registrovanih ustanova socijalne zaštite. Dobrima i uslugama neposredno povezanim sa ovim uslugama smatraju se lekovi, hrana, piće itd.

Usluge smeštaja i ishrane za učenike i studente (Član 137):

 • Uslugama se smatraju usluge smeštaja i ishrane pružene u školskim i studentskim domovima ili sličnim ustanovama.

Obrazovne usluge (Član 138):

 • Uslugama obrazovanja smatraju se usluge predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, kao i profesionalne prekvalifikacije pružene od strane registrovanih lica.

Kulturne usluge (Član 139):

 • Uslugama se smatraju usluge iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti, delatnosti muzeja, galerija, arhiva, zaštite kulturnih dobara, biblioteka itd.

Naučno-istraživačke usluge (Član 140):

 • Uslugama se smatraju usluge sistematskog stvaralačkog rada radi otkrivanja novih znanja s ciljem podizanja opšteg civilizacijskog nivoa društva.

Usluge priređivanja igara na sreću (Član 141):

 • Uslugama se smatraju usluge priređivanja igara na sreću u skladu sa propisima koji uređuju igre na sreću.

Neposredna povezanost (Član 142):

 • Utvrđivanje neposredne povezanosti između usluga i dobara ili usluga čiji je promet oslobođen plaćanja PDV-a bez prava na odbitak prethodnog poreza primenjuje se shodno na sve slučajeve predviđene Zakonom.

 

 

NAČIN UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA

Utvrđivanje srazmernog poreskog odbitka (Članovi 143-144):

 • Srazmerni poreski odbitak se utvrđuje primenom procenta srazmernog odbitka na ukupan iznos prethodnog PDV-a, uz odbitak iznosa koji se ne može odbiti kao prethodni porez.
 • Procenat srazmernog odbitka se izračunava tako što se iznos prometa sa pravom na odbitak prethodnog poreza stavi u odnos prema iznosu ukupnog prometa od početka godine do kraja poreskog perioda.
 • Ako utvrđeni procenat srazmernog odbitka iznosi najmanje 98%, obveznik nije dužan da vrši podelu prethodnog poreza i da utvrđuje srazmerni poreski odbitak.

Ispravka srazmernog poreskog odbitka (Članovi 145-148):

 • U poslednjem poreskom periodu kalendarske godine, obveznik vrši ispravku srazmernog poreskog odbitka primenom procenta srazmernog odbitka na ukupan iznos prethodnog PDV-a u svim poreskim periodima te godine.
 • Ako obveznik prestaje sa PDV aktivnostima, ispravka se vrši u poreskom periodu prestanka aktivnosti.
 • Ako se ispravka vrši primenom procenta srazmernog odbitka koji iznosi najmanje 98%, obveznik vrši ispravku do iznosa koji odgovara procentu od 100%.
 • Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza obveznik iskazuje u pregledu obračuna PDV-a.

NAČIN ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA KOD IZMENE OSNOVICE ZA PDV

Smanjenje osnovice (Član 149):

 • Ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga naknadno smanji, obveznik PDV koji je primio dobra i usluge dužan je da smanji odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario.

Povećanje osnovice (Član 150):

 • Ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga naknadno poveća, obveznik PDV koji je primio dobra i usluge može da poveća odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.

Izmene PDV-a za uvoz dobara (Članovi 151-152):

 • Ako je PDV za uvoz dobara, koji je odbijen kao prethodni porez, smanjen ili refundiran, ili je obveznik PDV oslobođen obaveze plaćanja, obveznik je dužan da smanji iznos prethodnog poreza koji je ostvario po osnovu uvoza tih dobara u poreskom periodu kada rešenje nadležnog carinskog organa postane pravnosnažno.
 • Obveznik PDV ima pravo da podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza na osnovu pravnosnažnog rešenja nadležnog carinskog organa.
 • Ako je PDV za uvoz dobara, koji je odbijen kao prethodni porez, povećan, obveznik PDV može da poveća odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.

OPREMA I OBJEKTI ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE, NAČIN SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA I NAČIN UTVRĐIVANJA DELA PRETHODNOG POREZA ZA KOJI NAKNADNO MOŽE DA SE OSTVARI PRAVO NA ODBITAK

 1. Oprema i objekti za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte (Članovi 153-155):
 • Oprema za vršenje delatnosti: Dobro pojedinačne vrednosti najmanje 500.000 dinara, bez PDV, koje ima karakter opreme i koristi se za vršenje delatnosti.
 • Objekti za vršenje delatnosti: Objekti koji se koriste za vršenje delatnosti, uključujući ekonomski deljive celine unutar tih objekata.
 • Ulaganja u objekte: Izvođenje ili finansiranje radova na poboljšanju uslova korišćenja objekta, osim redovnog održavanja.
 1. Način sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza (Član 154):
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu kada dođe do izmene uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.
 • Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza se utvrđuje primenom formule koja uzima u obzir period izražen u broju dana i razliku u uslovima za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.
 1. Način utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak (Član 155):
 • Pravo na odbitak dela prethodnog poreza po osnovu nabavke ili proizvodnje opreme ili objekata za vršenje delatnosti, ili po osnovu ulaganja u objekte, stiče se u poreskom periodu kada su se stekli uslovi za ostvarivanje tog prava.
 • Iznos dela prethodnog poreza koji se može naknadno ostvariti se utvrđuje primenom formule koja uzima u obzir period izražen u broju dana i uslove za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.

 

 

 

 

Šta se smatra polovnim dobrima u smislu Zakona o PDV?

Polovna dobra su pokretne korišćene stvari koje su pogodne za dalju upotrebu, osim umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta. To mogu biti predmeti u stanju u kojem su nabavljeni ili nakon popravke.

Koje vrste predmeta spadaju u umetnička dela prema Zakonu o PDV?

Umetnička dela uključuju slike, crteže, kolaže, dekorativne ploče, originalne gravure, štampane slike, litografije, originalne skulpture i kipove, tapiserije, rukom tkane tekstilne zidne predmete, unikatne keramičke predmete i umetničke fotografije, pod određenim uslovima navedenim u Zakonu.

Šta se podrazumeva pod kolekcionarskim dobrima?

Kolekcionarska dobra obuhvataju poštanske i taksene marke, poštanske žigove, prigodne koverti, pisaći pribor, odštampane pismonosne pošiljke, kao i kolekcije i delove kolekcija od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog, istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog značaja.

Kako se definišu antikviteti u kontekstu PDV-a?

Antikviteti su predmeti koji su stari više od 100 godina, osim umetničkih dela i kolekcionarskih dobara. To mogu biti različiti istorijski predmeti, nameštaj, umetnički predmeti i slično.

Šta se smatra naplatom potraživanja u smislu Zakona o PDV?

Naplatom potraživanja smatra se prijem gotovine, prijem novčanih sredstava na tekući račun, prijem čeka, izdavanje potvrde o izvršenom plaćanju putem kartice, podnošenje menice na isplatu, zaključivanje ugovora o prebijanju, cesiji, preuzimanju duga, sticanje prava raspolaganja dobrima, primanje usluga, prijem novčanih sredstava od komisionara ili konsignatera, kao i prijem novčanih sredstava od lica koje naplaćuje potraživanje u ime i za račun obveznika PDV.

Kada se smatra da je naplata potraživanja izvršena prijemom čeka?

Naplata potraživanja prijemom čeka smatra se izvršenom danom koji je na čeku naznačen kao datum izdavanja čeka.

Kako se vrši naplata potraživanja u slučaju ugovora o upućivanju (asignaciji)?

Kada je ugovor o upućivanju zaključen između uputioca i upućenika, prihvatanje uputa daje se posebnim dokumentom. Ugovori, pristanak na ugovor o preuzimanju duga i prihvatanje uputa moraju biti u pisanoj formi ili u formi elektronskog dokumenta izdatog u skladu sa propisima.

 

Kako se tretira delimična naplata potraživanja za više prometa za koje je izdat jedan račun?

Ako je delimično naplaćeno potraživanje za više prometa za koje je izdat jedan račun, smatra se da je za svaki od tih prometa delimično naplaćeno potraživanje srazmerno učešću naknade za svaki pojedinačni promet u ukupnoj naknadi za sve promete za koje je račun izdat.

Kako se određuje redosled naplate potraživanja za više prometa za koje je izdato više računa?

Ako je naplaćeno potraživanje za više prometa za koje je izdato više računa, a naplaćeni iznos potraživanja je manji od zbira iznosa potraživanja po tim računima, smatra se da je naplata potraživanja izvršena po redosledu po kojem su prometi izvršeni, a ako je istog dana izvršeno više prometa – po redosledu izdavanja računa za te promete.

Kako se vrši opredeljivanje za obračunavanje PDV kod prometa investicionog zlata?

Obveznik PDV koji proizvodi, prerađuje zlato u investiciono zlato ili vrši promet zlata za industrijske svrhe može se opredeliti da će na promet investicionog zlata obračunati PDV. To čini dostavljanjem obaveštenja nadležnom poreskom organu sa podacima o nazivu, adresi, PIB-u, broju telefona i elektronskoj adresi obveznika PDV.

Ko je nadležni poreski organ za dostavljanje obaveštenja o opredeljivanju za obračunavanje PDV?

Nadležni poreski organ je organizaciona jedinica Poreske uprave na čijem području obveznik PDV ima sedište ili prebivalište.

Od kada se vrši obračunavanje PDV za promet investicionog zlata nakon dostavljanja obaveštenja?

Obračunavanje PDV za promet investicionog zlata vrši se počev od poreskog perioda nakon isteka poreskog perioda u kojem je obveznik PDV dostavio obaveštenje nadležnom poreskom organu.

Ko je poreski dužnik za promet investicionog zlata?

Za promet investicionog zlata poreski dužnik je obveznik PDV kojem je taj promet izvršen.

Da li obveznik PDV koji vrši promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata može da se opredeli za obračunavanje PDV?

Da, obveznik PDV koji vrši promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata može se opredeliti da će na promet tih usluga obračunati PDV, dostavljanjem obaveštenja nadležnom poreskom organu.

Ko je poreski dužnik za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata?

Za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata poreski dužnik je obveznik PDV koji vrši promet tih usluga.

Kada obveznik PDV nema obavezu izdavanja računa?

Obveznik PDV nema obavezu izdavanja računa za promet dobara i usluga fizičkim licima koji nisu obveznici PDV, za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza (osim u slučajevima propisane obaveze izdavanja elektronske fakture ili fiskalnog računa), kao i za promet dobara i usluga bez naknade.

Da li postoje izuzeci od pravila o neizdavanju računa za promet dobara i usluga bez naknade?

Da, postoje izuzeci. Obveznik PDV izdaje račun za promet dobara i usluga bez naknade u slučajevima propisanim članom 6. stav 1. tačka 1), članom 6a Zakona i za promet za koji se smatra da je izvršen u inostranstvu u skladu sa članovima 11. i 12. Zakona.

Kako se postupa u slučaju primanja avansne uplate i izvršenja prometa dobara i usluga u istom poreskom periodu?

U tom slučaju, obveznik PDV nema obavezu izdavanja računa po osnovu primljene avansne uplate, već samo računa za izvršeni promet dobara i usluga, osim ako postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa ili elektronske fakture po osnovu avansne uplate.

Da li obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga ima obavezu izdavanja računa?

Ne, obveznik PDV nema obavezu izdavanja računa za takav promet, osim po osnovu primljene avansne uplate za promet za koji postoji obaveza izdavanja elektronske fakture.

Kada obveznik PDV može da izda račun za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona?

Obveznik PDV može da izda račun pre prijema avansne uplate i izvršenog prometa tih usluga, kao i posle prijema avansne uplate, a pre izvršenog prometa tih usluga. Račun izdat na ovaj način smatra se računom u skladu sa Zakonom, ali se u njemu ne iskazuje datum prometa usluga, osim u elektronskoj fakturi.

Kako obveznik PDV izdaje račun za prenos jednonamenskog vrednosnog vaučera?

Obveznik PDV koji izvrši prenos jednonamenskog vrednosnog vaučera u svoje ime izdaje račun koji sadrži podatke o nazivu, adresi, PIB-u obveznika, mestu i datumu izdavanja, rednom broju računa, dobrima ili uslugama na koje se vaučer odnosi, iznosu osnovice, poreskoj stopi, iznosu obračunatog PDV, kao i napomenu da se račun izdaje za prenos jednonamenskog vrednosnog vaučera.

Da li obveznik PDV izdaje račun za stvarnu isporuku dobara ili usluga u zamenu za jednonamenski vrednosni vaučer?

Ne, obveznik PDV koji je izdao jednonamenski vrednosni vaučer i izvrši stvarnu isporuku dobara ili usluga u zamenu za taj vaučer ne izdaje račun za stvarnu isporuku. Međutim, ako je iznos naknade za stvarnu isporuku veći od iznosa navedenog u vaučeru, obveznik PDV izdaje račun za iznos te razlike.

Kada obveznik PDV nema obavezu izdavanja računa za primljenu naknadu na ime pretplate?

Obveznik PDV koji je primio naknadu na ime pretplate za isporuku dnevnih novina i serijskih publikacija nema obavezu izdavanja računa, osim u slučajevima kada je propisana obaveza izdavanja fiskalnog računa ili elektronske fakture.

Koji podaci se mogu izostaviti iz računa u određenim slučajevima?

Obveznik PDV može izostaviti određene podatke iz računa u zavisnosti od situacije, kao što su podaci o sistemu naplate, ukoliko za promet ne primenjuje sistem naplate, ili podaci o naknadi i poreskoj stopi, ukoliko je promet dobara i usluga oslobođen plaćanja PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Kako obveznik PDV izdaje račun za prenos celokupne ili dela imovine?

Obveznik PDV izdaje račun koji sadrži podatke o iznosu naknade za prenos (ako postoji) i specifikaciju dobara i usluga koji čine imovinu. Specifikacija naročito sadrži podatke o vrsti i nazivu dobara, osnovici, iznosu PDV, i momentu prve upotrebe opreme i objekata.

Kako se izdaje račun za promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona?

Obveznik PDV izdaje račun koji sadrži podatke o iznosu naknade za taj promet. Ako se promet vrši bez naknade, navodi se podatak o vrednosti tog prometa.

Kako se izdaje račun za zamenu dobara u garantnom roku?

Ako se zamena dobara vrši bez naknade, obveznik PDV ne izdaje račun. Ako se naplaćuje naknada, izdaje se račun koji ne sadrži podatak o datumu plaćanja.

Kako se izdaje račun za promet dobara i usluga koji se smatra izvršenim u inostranstvu?

Obveznik PDV izdaje račun koji sadrži ukupan iznos naknade za izvršen promet. Ako se promet vrši bez naknade, navodi se podatak o vrednosti tog prometa.

 

 

Kako se izdaje račun za promet koji je delimično oporeziv PDV?

Za deo prometa koji je oporeziv PDV, u računu se iskazuje poreska osnovica i obračunati PDV. Za deo prometa koji je oslobođen PDV ili se smatra izvršenim u inostranstvu, iskazuje se iznos naknade.

Može li se izostaviti PIB primaoca računa kod izdavanja računa inostranom primaocu?

Da, u računu koji se izdaje inostranom primaocu može se izostaviti podatak o PIB-u primaoca računa.

 

Koji su podaci potrebni na računu za lica koja imaju pravo na refakciju PDV?

Račun izdat licima koja imaju pravo na refakciju PDV ne sadrži podatak o PIB-u primaoca računa, osim ako se račun izdaje humanitarnoj organizaciji, tradicionalnoj crkvi ili verskoj zajednici.

Koji podaci nisu potrebni na fiskalnom računu sa PIB-om primaoca?

Fiskalni račun koji sadrži podatak o PIB-u primaoca ne mora da sadrži ostale podatke iz člana 42. stav 4. Zakona i pravilnika, koji nisu obavezni prema propisima o fiskalizaciji.

Da li elektronska faktura mora da sadrži podatak o mestu izdavanja?

Ne, elektronska faktura ne mora da sadrži podatak o mestu izdavanja.

Šta se dešava sa datumom prometa dobara ili usluga ako se račun izdaje istog dana kada je izvršen promet?

Račun izdat na dan kada je izvršen promet dobara ili usluga ne mora da sadrži podatak o datumu prometa, osim kod elektronskih faktura.

Kako se izdaje dokument o promeni naknade nakon izvršenog prometa?

Kada se promeni naknada za izvršeni promet, obveznik PDV izdaje dokument o povećanju ili smanjenju naknade, koji sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, adresu i PIB izdavaoca dokumenta.
 2. Mesto i datum izdavanja i redni broj dokumenta.
 3. Naziv, adresu i PIB primaoca dokumenta.
 4. Iznos za koji je smanjena ili povećana osnovica za obračunavanje PDV, poreska stopa i iznos obračunatog PDV.
 5. Iznos za koji je smanjena ili povećana naknada bez PDV-a.
 6. Iznos za koji je smanjena ili povećana naknada za promet dobara i usluga oslobođen PDV-a ili prometa koji ne podleže oporezivanju.
 7. Napomena da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate, ako je to primenjivo.
 8. Broj i datum izdavanja originalnog računa za izvršeni promet ili datum početka i završetka perioda za izdate račune.

Da li obveznik PDV izdaje dokument o promeni naknade za avansne uplate koje prestaju da budu avans?

Da, obveznik PDV izdaje dokument o promeni naknade kada naplaćeni avans prestane da se smatra avansom, osim kada avans postane naknada za izvršeni promet dobara ili usluga.

Koje podatke mora da sadrži priznanica za obračun PDV nadoknade poljoprivrednicima?

Priznanica za obračun PDV nadoknade poljoprivrednicima sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB obveznika PDV – izdavaoca priznanice.
 2. Mesto i datum izdavanja i redni broj priznanice.
 3. Ime, prezime, adresu i PIB poljoprivrednika.
 4. Vrstu i količinu isporučenih dobara, odnosno vrstu i obim usluga.
 5. Datum prometa dobara, odnosno usluga.
 6. Vrednost primljenih dobara, odnosno usluga, bez PDV nadoknade.
 7. Iznos PDV nadoknade obračunate poljoprivredniku.

Koji podaci se nalaze na računu turističke agencije za jedinstvene turističke usluge?

Račun turističke agencije za jedinstvene turističke usluge navodi ukupni iznos naknade za te usluge i napomenu da PDV nije iskazan u skladu sa članom 35. Zakona.

Kako izgleda račun za promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta?

Račun za promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta navodi podatak o prodajnoj ceni dobra i napomenu da PDV nije iskazan u skladu sa članom 36. Zakona.

Ko izdaje račun kada se naplaćuje jedinstvena naknada za promet dobara i usluga koji vrši više lica?

Račun za plaćanje po osnovu prometa dobara i usluga koji vrši više lica izdaje obveznik PDV koji naplaćuje jedinstvenu naknadu, i taj račun ne iskazuje PDV.

Da li obveznik PDV mora da izda novi račun u slučaju promene podataka dostavljenih od strane drugih lica?

Ne, obveznik PDV koji izdaje račun na osnovu svojih i podataka dostavljenih od strane drugih lica nema obavezu da izda novi račun u slučaju promene tih podataka, već postupa u skladu sa članom 182. pravilnika.

Koje podatke treba da sadrži račun za avansnu uplatu kada je obveznik PDV poreski dužnik?

Račun za avansnu uplatu kada je obveznik PDV poreski dužnik treba da sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa.
 2. Mesto i datum izdavanja i redni broj računa.
 3. Naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa.
 4. Osnov za avansno plaćanje i datum prijema avansa.
 5. Iznos avansne uplate.
 6. Poresku stopu koja se primenjuje.
 7. Iznos obračunatog PDV.

Kako se postupa sa konačnim računom kada je obveznik PDV poreski dužnik za avansnu uplatu?

U konačnom računu za promet dobara i usluga, iznos osnovice za izvršeni promet umanjuje se za iznose avansnih uplata, bez PDV, a iznos PDV za izvršeni promet za iznose PDV obračunate po osnovu avansnih uplata.

Šta se dešava ako dođe do promene poreskog dužnika posle avansnog plaćanja?

Ako dođe do promene poreskog dužnika posle avansnog plaćanja, obveznik PDV koji je izvršio promet izdaje račun u kojem iskazuje ukupan iznos osnovice, bez PDV, a primalac dobara ili usluga obračunava PDV za taj promet u skladu sa Zakonom.

Koje podatke sadrži račun za avansnu uplatu kada obveznik PDV nije poreski dužnik?

Račun za avansnu uplatu kada obveznik PDV nije poreski dužnik može da sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa.
 2. Mesto i datum izdavanja i redni broj računa.
 3. Naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa.
 4. Osnov za avansno plaćanje i datum prijema avansa.
 5. Iznos avansne uplate.

Kako se postupa sa konačnim računom kada obveznik PDV nije poreski dužnik za avansnu uplatu?

U konačnom računu za promet dobara i usluga, ukupan iznos naknade umanjuje se za iznose avansnih uplata.

Šta se dešava ako dođe do promene poreskog dužnika posle avansnog plaćanja kada obveznik PDV nije bio poreski dužnik?

Ako dođe do promene poreskog dužnika posle avansnog plaćanja, obveznik PDV koji je izvršio promet izdaje račun u kojem iskazuje ukupan iznos osnovice i iznos PDV, a primalac dobara ili usluga vrši ispravku obračunatog PDV i PDV koji je odbijen kao prethodni porez po osnovu datog avansa.

Koje podatke treba da sadrži račun za avansnu uplatu za promet sa poreskim oslobođenjem ili promet koji ne podleže oporezivanju?

Račun za avansnu uplatu za promet dobara i usluga sa poreskim oslobođenjem ili promet koji ne podleže oporezivanju treba da sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa.
 2. Mesto i datum izdavanja i redni broj računa.
 3. Naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa.
 4. Osnov za avansno plaćanje.
 5. Iznos avansne uplate.
 6. Napomenu o odredbi Zakona na osnovu koje nije obračunat PDV.

Da li obveznik PDV treba da izda račun za promet investicionog zlata, bez obzira na to kome vrši promet?

Da, obveznik PDV izdaje račun za promet investicionog zlata bez obzira na to da li promet vrši obvezniku PDV, pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu, domaćem ili stranom licu.

Koje podatke treba da sadrži račun za promet investicionog zlata za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV?

Račun za promet investicionog zlata, za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, sadrži:

 1. Naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet investicionog zlata.
 2. Mesto i datum izdavanja i redni broj računa.
 3. Naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB, odnosno JMBG, odnosno identifikacioni broj stranog lica.
 4. Vrstu (poluga, pločica ili novčić), količinu i opis investicionog zlata.
 5. Datum prometa, odnosno datum primljenog avansa.
 6. Iznos naknade, odnosno iznos naplaćenog avansa.
 7. Napomenu da se na promet investicionog zlata ne obračunava PDV u skladu sa članom 36b Zakona.

Šta treba da sadrži račun za promet investicionog zlata kada obavezu obračunavanja PDV ima obveznik kojem je izvršen promet?

Račun za promet investicionog zlata, kada obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV kojem je izvršen promet, sadrži:

 1. Naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet investicionog zlata.
 2. Mesto i datum izdavanja i redni broj računa.
 3. Naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB, odnosno JMBG, obveznika PDV kojem se vrši promet investicionog zlata.
 4. Vrstu (poluga, pločica ili novčić), količinu i opis investicionog zlata.
 5. Datum prometa, odnosno datum primljenog avansa.
 6. Iznos naknade, odnosno iznos naplaćenog avansa.
 7. Napomenu da obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata ne obračunava PDV, već da obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV kojem je izvršen promet.

 

Da li obveznik PDV može da izda jedan račun za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga izvršenih jednom licu?

Da, obveznik PDV može da izda jedan račun za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga izvršenih jednom licu, pod uslovom da u svojoj evidenciji obezbedi podatke od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV.

Koliko često obveznik PDV treba da izdaje račune ako mu je poreski period kalendarski mesec?

Obveznik PDV za kojeg je poreski period kalendarski mesec dužan je da izda račun najmanje jednom u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana poreskog perioda za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom poreskom periodu.

Koliko često obveznik PDV treba da izdaje račune ako mu je poreski period kalendarsko tromesečje?

Obveznik PDV za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje dužan je da izda račun najmanje tri puta u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana svakog kalendarskog meseca u poreskom periodu za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom poreskom periodu.

Kada najkasnije može biti izdata elektronska faktura za promet dobara ili usluga?

Elektronska faktura može biti izdata posle poslednjeg dana poreskog perioda ili poslednjeg dana kalendarskog meseca, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka.

Koji podaci mogu biti iskazani kao vrsta usluge u računu?

U računu za promet usluga, kao podatak o vrsti usluge može da se iskaže podatak o odredbi ugovora u kojoj je navedena, odnosno u kojoj su navedene vrste usluga koje se pružaju.

Šta treba da se iskaže u računu kada obveznik PDV naplaćuje novčana sredstva u ime i za račun drugog lica?

Kada obveznik PDV, pored naknade za promet dobara i usluga, naplaćuje i novčana sredstva u ime i za račun drugog lica, u računu koji izdaje za taj promet dobara i usluga iskazuje i podatak o iznosu novčanih sredstava koja naplaćuje u ime i za račun drugog lica.

Koji podaci se navode u računu koji izdaje poreski punomoćnik stranog lica?

U računu koji u ime i za račun obveznika PDV – stranog lica izdaje poreski punomoćnik, navode se:

 1. PIB, odnosno EBS koji je stranom licu dodeljen u Republici Srbiji.
 2. Podaci o poreskom punomoćniku: naziv, odnosno ime i prezime punomoćnika, adresa sedišta, odnosno prebivališta punomoćnika, PIB, odnosno JMBG punomoćnika.

Kada primalac dobara i usluga sačinjava interni račun?

Primalac dobara i usluga, kao poreski dužnik, sačinjava interni račun na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa članom 16. Zakona, odnosno na dan kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

 1. Promet dobara i usluga, uključujući i povećanje naknade za taj promet.
 2. Plaćanje, ako je naknada ili deo naknade plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga.
 3. Izdavanje računa kod određenih usluga (usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona i povezane usluge).

Koji su obavezni podaci u internom računu?

Interni račun, u zavisnosti od toga da li se sačinjava za promet, povećanje naknade za promet, odnosno avans, naročito sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, adresu i PIB lica koje sačinjava interni račun.
 2. Datum sačinjavanja i redni broj internog računa.
 3. Naziv, adresu i PIB, odnosno drugi poreski broj lica koje je izvršilo promet dobara ili usluga, izdalo dokument o povećanju naknade za promet, odnosno kojem je izvršeno avansno plaćanje.
 4. Datum prometa, povećanja naknade za promet, odnosno datum plaćanja avansa.
 5. Poresku osnovicu.
 6. Poresku stopu koja se primenjuje.
 7. Iznos obračunatog PDV.

Šta se dešava ako dan izdavanja računa stranog lica i dan prijema računa nisu u istom poreskom periodu?

Izuzetno, ako dan kada je strano lice izdalo račun i dan kada je poreski dužnik primio račun nisu u istom poreskom periodu, poreski dužnik sačinjava interni račun u poreskom periodu u kojem je primio račun stranog lica.

Kako se iskazuje iznos osnovice i PDV kada se naknada za promet dobara ili usluga naplaćuje u stranoj valuti?

Iznos osnovice i iznos PDV, odnosno iznos naknade za pojedinačne promete dobara ili usluga može biti iskazan u stranoj valuti, ali podatak o ukupnom iznosu osnovice i ukupnom iznosu PDV, odnosno ukupnom iznosu naknade mora biti iskazan u dinarima.

Da li se fiskalni isečak smatra računom za PDV?

Fiskalni isečak koji je izdao obveznik PDV, u skladu sa propisom kojim se uređuju fiskalne kase, ne smatra se računom u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona. Na zahtev kupca, obveznik PDV koji je evidentirao promet dobara i usluga preko fiskalne kase mora izdati i račun koji sadrži podatke iz člana 42. stav 4. Zakona, sa podatkom o broju fiskalnog isečka.

Kako se tretira fiskalni račun izdat preko elektronskog fiskalnog uređaja?

Fiskalni račun koji izdaje obveznik PDV preko elektronskog fiskalnog uređaja smatra se računom u smislu Zakona, osim u slučajevima kada je za promet izvršeno avansno plaćanje, kada se promet vrši imaocu korporacijske kartice, ili kada je za promet izdata elektronska faktura na zahtev subjekta javnog sektora.

Šta je korporacijska kartica?

Korporacijska kartica je instrument izdat od strane isporučioca dobara ili pružaoca usluga koji služi za utvrđivanje novčanih obaveza primaoca dobara ili usluga prema izdavaocu.

Šta sadrži račun za promet investicionog zlata?

Račun za promet investicionog zlata sadrži:

 1. Naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet.
 2. Mesto i datum izdavanja i redni broj računa.
 3. Naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB, odnosno JMBG, odnosno identifikacioni broj stranog lica kojem se vrši promet.
 4. Vrstu (poluga, pločica ili novčić), količinu i opis investicionog zlata.
 5. Datum prometa, odnosno datum primljenog avansa.
 6. Iznos naknade, odnosno iznos naplaćenog avansa.
 7. Napomenu da se na promet investicionog zlata ne obračunava PDV u skladu sa članom 36b Zakona.

Kada obveznik PDV može izdati jedan račun za više isporuka?

Obveznik PDV može izdati jedan račun za više isporuka dobara ili usluga izvršenih jednom licu, pod uslovom da u svojoj evidenciji obezbedi podatke od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV. Račun se mora izdati najkasnije poslednjeg dana poreskog perioda za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom periodu.

Kada se izdaje interni račun?

Interni račun se izdaje kada se promet dobara i usluga u Republici Srbiji vrši od strane stranog lica koje nije obveznik PDV, a primalac dobara i usluga je poreski dužnik. Interni račun se sačinjava na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa članom 16. Zakona, ili na dan kada primalac dobara i usluga primi račun stranog lica, ako su dan izdavanja i dan prijema računa u različitim poreskim periodima.

Šta sadrži interni račun?

Interni račun sadrži:

 1. Naziv, adresu i PIB lica koje sačinjava interni račun.
 2. Datum sačinjavanja i redni broj internog računa.
 3. Naziv, adresu i PIB, odnosno drugi poreski broj lica koje je izvršilo promet.
 4. Datum prometa, povećanja naknade za promet, odnosno datum plaćanja avansa.
 5. Poresku osnovicu.
 6. Poresku stopu koja se primenjuje.
 7. Iznos obračunatog PDV.

 

Da li se interni račun između poslovnih celina istog obveznika PDV smatra računom?

Ne, interni račun za isporuke dobara i usluga između poslovnih celina istog obveznika PDV ne smatra se računom u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona.

Da li se izdaje račun kada obveznik PDV potražuje novčana sredstva koja nisu naknada za promet dobara i usluga?

Ne, obveznik PDV ne izdaje račun po tom osnovu, osim u slučaju kada postoji obaveza izdavanja elektronske fakture.

Šta se smatra računom u smislu Zakona pre nastanka poreske obaveze?

Dokument izdat pre nastanka poreske obaveze u skladu sa članom 16. Zakona ne smatra se računom u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona.

Da li se izdaje račun za prenos višenamenskog vrednosnog vaučera?

Ne, obveznik PDV koji izvrši prenos višenamenskog vrednosnog vaučera ne izdaje račun iz člana 42. Zakona, osim u slučaju kada postoji obaveza izdavanja elektronske fakture.

Da li se prilog uz račun smatra računom?

Ne, dokument koji predstavlja prilog računu ne smatra se računom po osnovu kojeg nastaje poreska obaveza niti pravo na odbitak prethodnog poreza.

Često postavljana pitanja o prijavi za evidentiranje obveznika PDV

Kako se podnosi prijava za evidentiranje obveznika PDV?

Prijava za evidentiranje obveznika PDV podnosi se Poreskoj upravi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Kako se može podneti evidenciona prijava prilikom registracije delatnosti?

Lice koje se registruje za obavljanje delatnosti kod Agencije za privredne registre može, prilikom podnošenja registracione prijave za registraciju osnivanja subjekata i registraciju subjekata u jedinstveni registar poreskih obveznika, podneti evidencionu prijavu Poreskoj upravi preko Agencije za privredne registre.

Na kom obrascu se podnosi evidenciona prijava?

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost. Izuzetno, lice koje podnosi prijavu preko Agencije za privredne registre koristi Obrazac JRPPS – Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.

Šta je Obrazac EPPDV?

Obrazac EPPDV je Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Šta je Obrazac JRPPS?

Obrazac JRPPS je Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje dodela poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre.

Koji podaci se unose u deo 1. Obrasca EPPDV koji se odnosi na identifikaciju podnosioca evidencione prijave?

U delu 1. Obrasca EPPDV unose se sledeći podaci:

 1. Poreski identifikacioni broj (PIB) – pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica, upravljačko društvo investicionih fondova.
 2. Jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili evidencioni broj za strance (EBS) – poljoprivrednici i druga fizička lica.
 3. Matični broj lica – pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica, upravljačko društvo investicionih fondova.
 4. Puna oznaka firme – pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica, upravljačko društvo investicionih fondova.
 5. Skraćena oznaka firme – pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica, upravljačko društvo investicionih fondova.
 6. Ime i prezime podnosioca prijave – poljoprivrednici i druga fizička lica.
 7. Podaci o sedištu, odnosno prebivalištu – država, opština, mesto, ulica, kućni broj, sprat, broj stana, telefon, elektronska adresa.

Koji podaci se unose u deo 2. Obrasca EPPDV koji se odnosi na obavljanje delatnosti?

U delu 2. Obrasca EPPDV unose se sledeći podaci:

 1. Šifre i nazivi delatnosti koje će ostvariti najveći promet i procenat učešća tih delatnosti u ukupnom prometu.
 2. Datum početka obavljanja delatnosti koja podleže PDV.
 3. Iznos ukupnog prometa bez PDV u prethodnih 12 meseci (za podnosioce koji su obavljali delatnost u tom ili kraćem periodu).
 4. Iznos očekivanog ukupnog prometa bez PDV u narednih 12 meseci.

Koji podaci se unose u deo 3. Obrasca EPPDV koji se odnosi na račun u banci?

U delu 3. Obrasca EPPDV unose se sledeći podaci:

 1. Mesto gde se nalazi banka.
 2. Naziv banke kod koje podnosilac evidencione prijave ima račun.
 3. Broj računa u toj banci na koji će nadležni poreski organ vršiti povraćaj PDV.

Koji podaci se unose u deo 4. Obrasca EPPDV koji se odnosi na podatke o poreskom punomoćniku stranog lica?

U delu 4. Obrasca EPPDV unose se sledeći podaci:

 1. Poreski identifikacioni broj (PIB) ili jedinstveni matični broj građana (JMBG) poreskog punomoćnika.
 2. Naziv poreskog punomoćnika.
 3. Ime i prezime poreskog punomoćnika.
 4. Broj telefona poreskog punomoćnika.
 5. Elektronska adresa poreskog punomoćnika.

 

Koje podatke sadrži obrazac EPPDV za evidentiranje obveznika PDV?

Obrazac EPPDV sadrži sledeće podatke:

 1. Podaci za identifikaciju:
  • Poreski identifikacioni broj (PIB)
  • Jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili evidencioni broj za strance (EBS)
  • Matični broj lica (pravnog lica, preduzetnika, stalne poslovne jedinice stranog lica)
  • Puna oznaka firme
  • Skraćena oznaka firme
  • Ime i prezime podnosioca prijave (poljoprivrednici i druga fizička lica)
  • Podaci o sedištu, odnosno prebivalištu (država, opština, mesto, ulica, kućni broj, sprat, broj stana, telefon, elektronska adresa)
 2. Podaci o obavljanju delatnosti:
  • Šifre i nazivi delatnosti sa procenom prometa
  • Datum početka PDV aktivnosti
  • Iznos ukupnog prometa bez PDV u prethodnih 12 meseci
  • Iznos očekivanog ukupnog prometa bez PDV u narednih 12 meseci
 3. Podaci o računu u banci:
  • Mesto gde se nalazi banka
  • Naziv banke
  • Broj računa u banci
 4. Podaci o poreskom punomoćniku stranog lica:
  • Poreski identifikacioni broj (PIB) ili jedinstveni matični broj građana (JMBG) poreskog punomoćnika
  • Naziv poreskog punomoćnika
  • Ime i prezime poreskog punomoćnika
  • Broj telefona i elektronska adresa poreskog punomoćnika

Kako se dostavlja potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV?

Poreska uprava izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV na Obrascu PEPDV i dostavlja je u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Šta obveznik PDV treba da uradi ako se promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi?

Ako se promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi, a koji su od značaja za oporezivanje, obveznik PDV je dužan da obavesti Poresku upravu o nastalim promenama u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Podaci od značaja za oporezivanje uključuju podatke o identifikaciji podnosioca evidencione prijave, iznosu ukupnog prometa bez PDV, kao i podatke o poreskom punomoćniku.

Koji su podaci koje obveznik PDV mora obezbediti u svojoj evidenciji?

Obveznik PDV je dužan da u svojoj evidenciji obezbedi podatke o transakcijama, aktivnostima i poslovnim promenama, uključujući:

 1. Broj i datum izdavanja računa
 2. Broj i datum izdavanja primljenog računa
 3. Iznos naknade, osnovice ili vrednosti dobara i usluga po vrstama prometa
 4. Nastanak obaveze obračunavanja PDV, poresku stopu i obračunati PDV
 5. Iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez
 6. Iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez
 7. Poresku obavezu
 8. Druge podatke od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV

Koje vrste prometa obveznik PDV mora evidentirati?

Obveznik PDV mora evidentirati sledeće vrste prometa:

 1. Promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 2. Promet za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
 3. Promet koji se oporezuje po opštoj stopi PDV
 4. Promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV
 5. Promet za koji se smatra da nije izvršen u skladu sa čl. 6. i 6a Zakona
 6. Promet izvršen van Republike Srbije

Prometom izvršenim van Republike Srbije smatra se promet dobara i usluga čije je mesto prometa van Republike Srbije u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona.

Kako se evidentiraju podaci u skladu sa pravilnikom o PDV-u?

Podaci se evidentiraju na osnovu izvršenih transakcija, aktivnosti i drugih poslovnih promena, osim ako nije drukčije propisano pravilnikom. Podaci o prometu dobara i usluga koji je obvezniku PDV izvršio drugi obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV (strano ili domaće lice), uključujući podatke o izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, evidentiraju se na osnovu računa o izvršenom prometu, izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena.

Koji se podaci ne smatraju obaveznim za evidentiranje?

Podaci koji nisu obavezni za evidentiranje uključuju:

 • Zarade, odnosno plate lica u radnom odnosu kod obveznika PDV
 • Promet dobara i usluga koji se vrši bez naknade, a koji se ne izjednačava sa prometom uz naknadu
 • Kamate na depozite po viđenju
 • Kamate zbog neblagovremenog plaćanja
 • Naknadu štete
 • Novčane donacije
 • Troškove po osnovu računa koji ne glase na obveznika PDV
 • Drugi podaci koji nisu od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV

Kako se vodi evidencija obveznika PDV?

Evidencija se vodi kao opšta evidencija i kao posebne evidencije. U opštoj evidenciji evidentiraju se podaci o različitim vrstama prometa, uključujući:

 1. Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 2. Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
 3. Oporezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV
 4. Obračunati PDV za promet drugog lica
 5. Posebne postupke oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta
 6. Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima
 7. Nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika
 8. Nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika
 9. Promet dobara i usluga izvršen van Republike Srbije i drugi promet koji ne podleže PDV

Koje su izuzetke u vođenju opšte evidencije?

Izuzeci u vođenju opšte evidencije uključuju:

 1. Obveznici PDV – strana lica evidentiraju podatke o prometu dobara i usluga koje obavljaju u Republici Srbiji ili im se obavljaju u Republici Srbiji, kao i o uvozu dobara koja su stavljena u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.
 2. Obveznici PDV sa sedištem u Republici Srbiji ne evidentiraju podatke o prometu dobara i usluga koje obavljaju njihove poslovne jedinice registrovane van Republike Srbije.

Koje su vrste prometa koje obveznik PDV mora evidentirati?

Obveznik PDV mora evidentirati sledeće vrste prometa:

 1. Promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 2. Promet za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
 3. Promet koji se oporezuje po opštoj stopi PDV
 4. Promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV
 5. Promet za koji se smatra da nije izvršen u skladu sa čl. 6. i 6a Zakona
 6. Promet izvršen van Republike Srbije

Promet izvršen van Republike Srbije odnosi se na promet dobara i usluga čije je mesto prometa van Republike Srbije, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona.

Šta obuhvata evidencija o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza?

Evidencija obuhvata podatke o:

 1. Prometu dobara koja se otpremaju u inostranstvo i prometu dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
 2. Prometu dobara koja se unose u slobodnu zonu i prometu dobara i usluga u slobodnoj zoni.
 3. Prometu dobara i usluga iz člana 24. Zakona, uključujući investiciono zlato i usluge posredovanja.
 4. Prometu dobara i usluga bez naknade.
 5. Avansnim uplatama pre izvršenog prometa.

Šta obuhvata evidencija o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza?

Evidencija obuhvata podatke o:

 1. Prometu novca i kapitala.
 2. Prometu zemljišta i davanju u zakup zemljišta.
 3. Prometu objekata, ekonomski deljivih celina u okviru objekata i vlasničkih udela na tim dobrima.
 4. Prometu dobara i usluga iz člana 25. Zakona.
 5. Prometu dobara i usluga bez naknade.
 6. Avansnim uplatama pre izvršenog prometa.

Šta obuhvata evidencija o oporezivom prometu dobara i usluga i obračunatom PDV?

Evidencija obuhvata podatke o:

 1. Prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima.
 2. Prometu za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet.
 3. Prenosu prava raspolaganja na građevinskim objektima za koje obveznik PDV nije poreski dužnik.
 4. Prometu za koji obveznik PDV nije poreski dužnik.
 5. Povećanju osnovice, odnosno PDV.
 6. Smanjenju osnovice, odnosno PDV.
 7. Prometu dobara i usluga bez naknade.
 8. Avansnim uplatama i obračunatom PDV po tom osnovu.

Koje podatke mora sadržati evidencija o prometu dobara i usluga?

Evidencija mora sadržati podatke o:

 1. Broju i datumu izdavanja računa.
 2. Broju i datumu izdavanja primljenog računa.
 3. Iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, po vrstama prometa.
 4. Nastanku obaveze obračunavanja PDV, poreskoj stopi i obračunatom PDV.
 5. Iznosu PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.
 6. Iznosu PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez.
 7. Poreskoj obavezi.
 8. Drugim podacima od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV.

Kako se vodi evidencija?

Evidencija se vodi kao opšta evidencija i kao posebne evidencije. Opšta evidencija obuhvata sve podatke o prometu dobara i usluga, dok posebne evidencije mogu obuhvatati specifične podatke vezane za određene vrste prometa ili obveznike PDV.

Koje podatke obuhvata opšta evidencija?

Opšta evidencija obuhvata podatke o:

 1. Prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.
 2. Prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.
 3. Oporezivom prometu dobara i usluga i obračunatom PDV.
 4. Obračunatom PDV za promet drugog lica.
 5. Posebnim postupcima oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta.
 6. Uvozu dobara stavljenih u slobodan promet.
 7. Nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika.
 8. Nabavci dobara i usluga, osim od poljoprivrednika.
 9. Prometu dobara i usluga izvršenom van Republike Srbije.

 

Šta obuhvata evidencija o obračunatom PDV za promet drugog lica?

Evidencija obuhvata podatke o:

 1. PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama i vlasničkim udelima na tim dobrima, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara.
 2. PDV za promet dobara i usluga koje u Republici Srbiji vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga.
 3. PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga, uključujući PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 4. Zakona.
 4. Povećanju obračunatog PDV.
 5. Smanjenju obračunatog PDV.
 6. PDV za promet dobara i usluga bez naknade.
 7. PDV po osnovu avansnih uplata.

Šta obuhvata evidencija o posebnom postupku oporezivanja turističkih agencija?

Evidencija obuhvata najmanje sledeće podatke:

 1. Iznos ukupne naknade koju plaća putnik za izvršeni promet turističkih usluga, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade.
 2. Iznos primljenog avansa za turističke usluge.
 3. Iznos stvarnih troškova koje obveznik plaća za prethodne turističke usluge, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje tih troškova.
 4. Poresku osnovicu.
 5. Obračunati PDV.

Šta obuhvata evidencija o posebnom postupku oporezivanja polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta?

Evidencija obuhvata najmanje sledeće podatke:

 1. Iznos prodajne cene dobra, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene.
 2. Iznos primljenog avansa za dobra.
 3. Iznos nabavne cene dobra, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene.
 4. Poresku osnovicu.
 5. Obračunati PDV.

Šta obuhvata evidencija o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima?

Evidencija obuhvata podatke o:

 1. Vrednosti dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara.
 2. Uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima na koji se plaća PDV, uključujući:
  • Osnovicu za obračunavanje PDV za uvoz dobara.
  • Povećanje osnovice za uvoz dobara.
  • Smanjenje osnovice za uvoz dobara.
 3. Ukupnom PDV plaćenom pri uvozu dobara.
 4. PDV plaćenom pri uvozu dobara koji se može odbiti kao prethodni porez.

 

Evidencija o nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika (član 219)

Šta obuhvata evidencija o nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika?

Evidencija obuhvata podatke o:

 1. Vrednosti primljenih dobara i usluga, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te vrednosti.
 2. Vrednosti plaćenih dobara i usluga.
 3. Plaćenoj PDV nadoknadi.
 4. Plaćenoj PDV nadoknadi koja se može odbiti kao prethodni porez.

Evidencija o nabavci dobara i usluga, osim od poljoprivrednika (član 220)

Šta obuhvata evidencija o nabavci dobara i usluga, osim nabavke od poljoprivrednika?

Evidencija obuhvata podatke o:

 1. Nabavci dobara i usluga u Republici Srbiji od obveznika PDV – za promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, uključujući prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, dobra i usluge, dobra i usluge bez naknade, izmenu osnovice i PDV po osnovu avansa.
 2. Nabavci dobara i usluga u Republici Srbiji od obveznika PDV – za promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga, uključujući prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, dobra i usluge, dobra i usluge bez naknade, izmenu osnovice i avans.
 3. Nabavci dobara i usluga u Republici Srbiji od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, uključujući prenos celokupne ili dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona, dobra i usluge uz naknadu i bez naknade.
 4. Nabavci dobara i usluga u Republici Srbiji od stranih lica koja nisu obveznici PDV – za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, uključujući dobra i usluge, dobra i usluge bez naknade, izmenu osnovice i avans.
 5. Nabavci dobara i usluga, osim iz tačaka 1-4, uključujući dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji od stranih lica koja nisu obveznici PDV – promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji od lica sa teritorije Republike Srbije koja nisu obveznici PDV, dobra i usluge nabavljene van Republike Srbije.

Opšti podaci o prometu dobara i usluga

Kako se evidentiraju podaci o prometu dobara i usluga?

Podaci se evidentiraju na osnovu izvršenih transakcija, aktivnosti, odnosno drugih poslovnih promena, osim ako nije drukčije propisano. Evidencija uključuje podatke o izmenama naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, na osnovu računa o izvršenom prometu ili drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena.

Evidencija o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet (član 218)

Šta obuhvata evidencija o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet?

Evidencija obuhvata podatke o:

 1. Vrednosti dobara stavljenih u slobodan promet za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara.
 2. Uvozu dobara stavljenih u slobodan promet na koji se plaća PDV, uključujući osnovicu za obračunavanje PDV, povećanje i smanjenje osnovice za uvoz dobara.
 3. Ukupnom PDV plaćenom pri uvozu dobara.
 4. PDV plaćenom pri uvozu dobara koji se može odbiti kao prethodni porez.

Evidencija specifičnih vrsta prometa

Kako se evidentira promet specifičnih vrsta dobara i usluga?

Evidencija specifičnih vrsta prometa, kao što su nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika, uvoz dobara, specijalni režimi oporezivanja turističkih agencija, polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta, obuhvata sve relevantne podatke uključujući vrednost prometa, promene osnovice i PDV, primljene avanse, kao i posebne podatke specifične za svaku vrstu prometa.

Promet dobara i usluga izvršen van Republike Srbije i promet koji ne podleže PDV (član 221)

Šta obuhvata evidencija o prometu dobara i usluga izvršenom van Republike Srbije i prometu koji ne podleže PDV?

Evidencija obuhvata podatke o:

 1. Prometu dobara i usluga izvršenom van Republike Srbije, sa ili bez naknade.
 2. Prenosu celokupne, odnosno dela imovine, sa ili bez naknade ili kao ulog, u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona.
 3. Prometu dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, sa ili bez naknade ili kao ulog, u skladu sa članom 6a Zakona.
 4. Prometu dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz tačke 2) ovog člana.
 5. Naknadi, odnosno delu naknade naplaćenom pre izvršenog prometa, odnosno prenosa iz tačaka 1-3 ovog člana.

Posebne evidencije (član 222)

Šta obuhvataju posebne evidencije?

Posebne evidencije obuhvataju podatke o određenim prometima koje je obveznik PDV izvršio, odnosno koji su mu izvršeni, momentu prve upotrebe opreme i objekata za vršenje delatnosti, završetku ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, ispravci odbitka prethodnog poreza, naknadnom sticanju prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, sticanju prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV, kao i primeni sistema naplate.

Evidencija o prenosu vrednosnih vaučera (član 223)

Šta obuhvata evidencija o prenosu jednonamenskih i višenamenskih vrednosnih vaučera?

Evidencija obuhvata podatke o:

 1. Ukupnoj vrednosti vaučera.
 2. Ukupnom broju vaučera čiji je prenos izvršen.

Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV (član 224)

Koji podaci se evidentiraju u vezi sa zahtevima putnika za povraćaj PDV?

Podaci se vode na Obrascu EZPPPDV i uključuju:

 1. Redni broj evidencije.
 2. Datum prijema overenog originala zahteva putnika za povraćaj PDV.
 3. Evidencioni broj zahteva putnika za povraćaj PDV.
 4. Datum izdavanja zahteva putnika za povraćaj PDV.
 5. Datum overe zahteva putnika za povraćaj PDV.
 6. Ime i prezime kupca.
 7. Broj pasoša/putne isprave kupca.
 8. Državu izdavanja pasoša/putne isprave kupca.
 9. Broj fiskalnog računa/računa iz zahteva putnika za povraćaj PDV.
 10. Datum izdavanja fiskalnog računa/računa iz zahteva putnika za povraćaj PDV.
 11. Iznos naknade za promet dobara (zbir osnovice i PDV) po opštoj stopi PDV.
 12. Iznos osnovice za promet dobara po opštoj stopi PDV.
 13. Iznos vraćenog PDV po opštoj stopi PDV.
 14. Iznos naknade za promet dobara (zbir osnovice i PDV) po posebnoj stopi PDV.
 15. Iznos osnovice za promet dobara po posebnoj stopi PDV.
 16. Iznos vraćenog PDV po posebnoj stopi PDV.
 17. Iznos ukupno vraćenog PDV.
 18. Datum povraćaja PDV.
 19. Način povraćaja PDV.

Podaci se evidentiraju u roku od sedam dana od isteka poreskog perioda u kojem je primljen overeni original zahteva putnika za povraćaj PDV. Prodavci koji su obveznici fiskalizacije vode evidenciju u elektronskom obliku putem korisničke aplikacije za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave, dok oni koji nisu obveznici fiskalizacije vode evidenciju u papirnom ili elektronskom obliku.

Evidencija o prometu investicionog zlata (član 191)

Da li obveznik PDV izdaje račun za promet investicionog zlata?

Da, obveznik PDV izdaje račun za promet investicionog zlata, bez obzira na to da li promet vrši obvezniku PDV ili licu koje nije obveznik PDV, pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu koje ne obavlja registrovanu delatnost, domaćem ili stranom licu. Račun sadrži podatke o nazivu, adresi i PIB-u obveznika, vrsti, količini i opisu investicionog zlata, datumu prometa, iznosu naknade ili avansa i napomenu da se na promet investicionog zlata ne obračunava PDV u skladu sa Zakonom.

Promet dobara i usluga licima iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona (član 225)

Koji podaci su potrebni za posebnu evidenciju prometa dobara i usluga diplomatskim ili konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, adresu i PIB diplomatskog ili konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije.
 2. Ime i prezime lica iz člana 24. stav 1. tačka 16) podtač. (3) i (4) Zakona.
 3. Broj i datum primljenog naloga za nabavku dobara i usluga bez PDV.
 4. Iznos naknade za isporučena dobra, odnosno pružene usluge.

Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona (član 226)

Šta je potrebno za posebnu evidenciju prometa dobara i usluga u okviru donacija?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga.
 2. Naziv, broj i datum ugovora o donaciji.
 3. Broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za donacije.
 4. Broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu.
 5. Iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona (član 227)

Koji su podaci potrebni za posebnu evidenciju prometa dobara i usluga u okviru kreditnih ili zajmovnih ugovora?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga.
 2. Naziv, broj i datum ugovora o kreditu, odnosno zajmu.
 3. Broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam.
 4. Broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu.
 5. Iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona (član 228)

Koji podaci su potrebni za posebnu evidenciju prometa dobara i usluga u okviru međunarodnih ugovora?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga.
 2. Naziv, broj i datum međunarodnog ugovora.
 3. Broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor.
 4. Broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu.
 5. Iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona (član 229)

Koji su podaci potrebni za posebnu evidenciju prometa dobara i usluga za realizaciju infrastrukturnih projekata izgradnje autoputa?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga.
 2. Naziv projekta iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona.
 3. Broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za realizaciju infrastrukturnog projekta izgradnje autoputa.
 4. Broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu.
 5. Iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

 

Evidencija povratne ambalaže (član 230)

Koji podaci su potrebni za evidenciju povratne ambalaže?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Datum i količinu predate ambalaže.
 2. Lice kojem je ambalaža predata.

Evidencija prometa sekundarnih sirovina (član 231)

Koji podaci su potrebni za evidenciju prometa sekundarnih sirovina od lica koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB isporučioca sekundarnih sirovina, odnosno pružaoca usluga neposredno povezanih sa tim dobrima.
 2. Datum prometa i vrednost isporučenih sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima.

Evidencija prometa poljoprivrednih i šumskih proizvoda (član 232)

Koji podaci su potrebni za evidenciju prometa poljoprivrednih i šumskih proizvoda od poljoprivrednika koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Ime i prezime, adresu i PIB poljoprivrednika.
 2. Datum prometa i vrednost isporučenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga.
 3. Datum plaćanja i vrednost plaćenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga.
 4. Datum plaćanja i iznos PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku.

Evidencija opreme i objekata za vršenje delatnosti (član 233)

Koji podaci su potrebni za evidenciju nabavke opreme i objekata za vršenje delatnosti?

Evidencija mora da sadrži podatke o:

 1. Momentu prve upotrebe opreme i objekata za vršenje delatnosti.
 2. Momentu završetka ulaganja u objekte za vršenje delatnosti.

Koje dodatne podatke treba obezbediti ako postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza?

Evidencija mora da sadrži i podatke o:

 1. Momentu prestanka ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.
 2. Utvrđivanju ispravke odbitka prethodnog poreza i iznosu te ispravke.

Evidencija o naknadnom sticanju prava na odbitak prethodnog poreza (član 234)

Koji podaci su potrebni za evidenciju o naknadnom sticanju prava na odbitak prethodnog poreza?

Evidencija mora da sadrži podatke o:

 1. Momentu prve upotrebe opreme i objekata, odnosno završetka ulaganja u objekte za vršenje delatnosti.
 2. Momentu naknadnog sticanja prava na odbitak prethodnog poreza.
 3. Utvrđivanju iznosa prethodnog poreza za koji naknadno stiče pravo na odbitak i iznosu prethodnog poreza.

Evidencija o prometu dobara iz popisne liste (član 235)

Koji podaci su potrebni za evidenciju o prometu dobara iz popisne liste?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv, vrstu i količinu dobara.
 2. Datum prometa dobara.
 3. Izdane račune za promet dobara.
 4. Iznos poreske osnovice.
 5. Iznos obračunatog PDV.
 6. Iznos PDV koji ima pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu prometa tih dobara.

Evidencija za promet kod sistema naplate (član 236)

Koji podaci su potrebni za evidenciju prometa kod primene sistema naplate?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Datum prometa za koji obveznik PDV primenjuje sistem naplate.
 2. Momenat naplaćenog potraživanja.
 3. Iznos naplaćenog potraživanja.
 4. Promet na koji se odnosi naplaćeno potraživanje.
 5. Promet za koji nije naplaćeno potraživanje u roku od šest meseci od dana izvršenog prometa.
 6. Momenat nastanka obaveze po osnovu PDV za promet iz tačke 5).
 7. Momenat plaćanja obaveze.
 8. Iznos plaćene obaveze.
 9. Promet na koji se odnosi plaćena obaveza.
 10. Povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Koji podaci su potrebni kada obveznik PDV prestaje da primenjuje sistem naplate?

Evidencija mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Promet na koji se odnosi potraživanje koje nije naplaćeno u periodu primene sistema naplate.
 2. Obračunati PDV koji se odnosi na potraživanje koje nije naplaćeno u periodu primene sistema naplate.
 3. Promet koji je izvršen u periodu primene sistema naplate, a za koji nije plaćena obaveza.
 4. Iznos PDV koji je obračunat za promet iz tačke 3).

Ova sekcija pruža detaljne informacije o obavezama vođenja evidencije za različite vrste prometa dobara i usluga prema Pravilniku o PDV, čime se obezbeđuje pravilno obračunavanje i plaćanje PDV.

Evidencija prometa investicionog zlata (član 237)

Koje posebne evidencije mora voditi obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata?

Obveznik PDV mora voditi sledeće posebne evidencije:

 1. Evidenciju o nabavci ili proizvodnji investicionog zlata.
 2. Evidenciju o prometu investicionog zlata.
 3. Evidenciju o prometu investicionog zlata izvršenog preko posrednika.

Koje podatke mora sadržati evidencija o nabavci investicionog zlata?

Evidencija o nabavci investicionog zlata mora sadržati:

 1. Vrstu (poluga, pločica ili novčić), količinu i opis investicionog zlata (masa, stepen finoće, naziv proizvođača, serijski broj ako postoji, za novčiće država porekla i stepen finoće).
 2. Broj i datum jedinstvene carinske isprave ili datum nabavke u Republici Srbiji.
 3. Naziv, adresu i PIB, odnosno JMBG ili identifikacioni broj stranog lica od kojeg je nabavljeno investiciono zlato.
 4. Vrednost investicionog zlata.

Koje podatke mora sadržati evidencija o proizvodnji investicionog zlata?

Evidencija o proizvodnji investicionog zlata mora sadržati:

 1. Vrstu (poluga ili pločica), količinu i opis investicionog zlata (masa, stepen finoće, serijski broj ako postoji).
 2. Datum proizvodnje investicionog zlata.

Koje podatke mora sadržati evidencija o prometu investicionog zlata?

Evidencija o prometu investicionog zlata mora sadržati:

 1. Vrstu (poluga, pločica ili novčić), količinu i opis investicionog zlata.
 2. Broj i datum izdavanja računa.
 3. Naziv, adresu i PIB, odnosno JMBG ili identifikacioni broj stranog lica kojem se vrši promet investicionog zlata.

Koje podatke mora sadržati evidencija o prometu investicionog zlata izvršenog preko posrednika?

Evidencija o prometu investicionog zlata izvršenog preko posrednika mora sadržati:

 1. Naziv, adresu i PIB, odnosno JMBG posrednika.
 2. Vrstu (poluga, pločica ili novčić), količinu i opis investicionog zlata.
 3. Broj i datum izdavanja računa.
 4. Naziv, adresu i PIB, odnosno JMBG ili identifikacioni broj stranog lica kojem se vrši promet investicionog zlata.

Pregled obračuna PDV (član 238)

Šta predstavlja pregled obračuna PDV?

Pregled obračuna PDV je dokument koji obveznik PDV sačinjava za svaki poreski period na osnovu podataka iz evidencije, a koji se podnosi nadležnom poreskom organu uz poresku prijavu.

Na kom obrascu se podnosi pregled obračuna PDV?

Pregled obračuna PDV podnosi se na Obrascu POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period.

Ko podnosi pregled obračuna PDV?

Pregled obračuna PDV podnosi obveznik PDV, a ne podnosi ga poreski dužnik koji nije obveznik PDV.

Koje podatke sadrži obrazac POPDV?

Obrazac POPDV sadrži podatke o:

 1. Podnosiocu.
 2. Prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.
 3. Prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.
 4. Oporezivom prometu dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunatom PDV.
 5. Obračunatom PDV za promet drugog lica.
 6. Posebnim postupcima oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta.
 7. Ukupnom prometu dobara i usluga i ukupno obračunatom PDV.
 8. Uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.
 9. Nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika.
 10. Nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika.
 11. PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravci odbitka prethodnog poreza.
 12. Ukupnoj vrednosti svih nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet.
 13. PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez.
 14. Poreskoj obavezi.
 15. Prometu dobara i usluga izvršenom van Republike Srbije i drugom prometu koji ne podleže PDV.

 

Članovi 240 – 243

Član 240: Koji podaci se unose u deo Podaci o podnosiocu Obrasca POPDV?

 • U deo Podaci o podnosiocu unose se podaci o nazivu (za pravna lica), odnosno imenu i prezimenu (za fizička lica), kao i poreski identifikacioni broj (PIB) podnosioca.

Član 241: Šta obuhvata deo 1. Obrasca POPDV?

 • Deo 1. Obrasca POPDV obuhvata promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Tu se iskazuju podaci o:
  1. Prometu dobara otpremljenih u inostranstvo (polje 1.1).
  2. Prometu dobara otpremljenih na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (polje 1.2).
  3. Prometu dobara i usluga u slobodnoj zoni (polje 1.3).
  4. Prometu investicionog zlata i posredovanju kod prometa investicionog zlata (polje 1.4).
  5. Ukupnom prometu (polje 1.5).
  6. Prometu dobara i usluga bez naknade (polje 1.6).
  7. Avansima za promet (polje 1.7).

Član 242: Šta obuhvata deo 2. Obrasca POPDV?

 • Deo 2. Obrasca POPDV obuhvata promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza. Tu se iskazuju podaci o:
  1. Prometu novca i kapitala (polje 2.1).
  2. Prometu zemljišta i zakupu zemljišta (polje 2.2).
  3. Prometu građevinskih objekata (polje 2.3).
  4. Prometu ostalih dobara i usluga (polje 2.4).
  5. Ukupnom prometu (polje 2.5).
  6. Prometu dobara i usluga bez naknade (polje 2.6).
  7. Avansima za promet (polje 2.7).

Član 243: Šta obuhvata deo 3. Obrasca POPDV?

 • Deo 3. Obrasca POPDV obuhvata oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV. Tu se iskazuju podaci o:
  1. Prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima (polje 3.1).
  2. Prometu za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet (polje 3.2).
  3. Prenosu prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV nije poreski dužnik (polje 3.3).
  4. Ostalom prometu za koji obveznik PDV nije poreski dužnik (polje 3.4).
  5. Povećanju osnovice i PDV (polje 3.5).
  6. Smanjenju osnovice i PDV (polje 3.6).
  7. Prometu dobara i usluga bez naknade (polje 3.7).
  8. Ukupnoj osnovici i obračunatom PDV za promet dobara i usluga (polje 3.8).
  9. Avansima za promet dobara i usluga (polje 3.9).
  10. Ukupno obračunatom PDV (polje 3.10).

Kako se obračunava ukupan PDV u delu 3. Obrasca POPDV?

 • Ukupan PDV se automatski obračunava i unosi u polje 3.10 na osnovu podataka iz prethodnih polja (3.1 – 3.9).

Šta je svrha Obrasca POPDV?

 • Svrha Obrasca POPDV je da obveznik PDV prikaže sve relevantne podatke o prometu dobara i usluga, obračunatom PDV, oslobođenjima i avansima za određeni poreski period, čime se omogućava pravilno obračunavanje i kontrola PDV obaveza.

Koje podatke unosi obveznik PDV u polje za promet bez naknade?

 • U polje za promet bez naknade (1.6 i 2.6) unose se podaci o vrednosti dobara i usluga koje se vrše bez naknade.

Kako se obračunava avans za promet?

 • Avans za promet (1.7, 2.7, i 3.9) obračunava se na osnovu naplaćenog iznosa pre izvršenog prometa, i unosi se kao deo osnovice i obračunatog PDV ako je primenljivo.

Koji prometi se posebno evidentiraju u delu 3?

 • Posebno se evidentiraju prometi novoizgrađenih objekata, prometi za koje obveznik PDV nije poreski dužnik, i prometi za koje su naplaćeni avansi pre izvršenog prometa.

 

Članovi 244 – 245

Član 244: Šta se unosi u deo 3a Obrasca POPDV – Obračunati PDV za promet drugog lica?

 • Deo 3a Obrasca POPDV uključuje podatke o obračunatom PDV za promet drugog lica. Unose se sledeći podaci:
  1. PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima: Obračunati PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama, i vlasničkim udelima kada su oba lica obveznici PDV (polje 3a.1).
  2. PDV za promet dobara i usluga koji vrši strano lice: Obračunati PDV za promet dobara i usluga u Srbiji koje vrši strano lice koje nije obveznik PDV (polje 3a.2).
  3. PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac: Obračunati PDV za ostali promet dobara i usluga gde je primalac obveznik PDV (polje 3a.3).
  4. Povećanje obračunatog PDV: Podaci o povećanju obračunatog PDV zbog izmene osnovice ili drugog osnova (polje 3a.4).
  5. Smanjenje obračunatog PDV: Podaci o smanjenju obračunatog PDV zbog izmene osnovice ili drugog osnova (polje 3a.5).
  6. PDV za promet dobara i usluga bez naknade: Podaci o PDV za promet bez naknade (polje 3a.6).
  7. Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga: Automatski zbir svih prethodnih polja (polje 3a.7).
  8. PDV po osnovu avansa: Podaci o obračunatom PDV po osnovu plaćenog avansa (polje 3a.8).
  9. Ukupno obračunati PDV: Automatski zbir polja 3a.7 i 3a.8 (polje 3a.9).

Kako se postupa sa PDV-om obračunatim po osnovu avansa?

 • Iznos PDV obračunat za promet dobara i usluga iz polja 3a.1 – 3a.3 umanjuje se za iznos PDV obračunatog po osnovu plaćenog avansa, ako je po osnovu avansa nastala poreska obaveza u različitom poreskom periodu od perioda u kojem je izvršen promet.

Član 245: Šta se unosi u deo 4. Obrasca POPDV – Posebni postupci oporezivanja?

 • Deo 4. Obrasca POPDV obuhvata posebne postupke oporezivanja za turističke agencije i promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta. Sadrži sledeće delove:

Deo 4.1 – Turističke agencije:

 1. Naknada koju plaćaju putnici: Iznos naknade za promet turističkih usluga (polje 4.1.1).
 2. Stvarni troškovi za prethodne turističke usluge: Iznos stvarnih troškova za prethodne turističke usluge (polje 4.1.2).
 3. Razlika: Razlika između iznosa naknade koju plaćaju putnici i stvarnih troškova (polje 4.1.3).
 4. Obračunati PDV: PDV obračunat na osnovu razlike (polje 4.1.4).

Deo 4.2 – Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti:

 1. Prodajna cena dobara: Iznos prodajne cene dobara (polje 4.2.1).
 2. Nabavna cena dobara: Iznos nabavne cene dobara (polje 4.2.2).
 3. Razlika: Razlika između prodajne i nabavne cene dobara (polje 4.2.3).
 4. Obračunati PDV: PDV obračunat na osnovu razlike (polje 4.2.4).

Kako se obračunava razlika za turističke agencije i polovnu robu?

 • Ako je naplaćena naknada ili deo naknade pre izvršenog prometa, stvarni troškovi (za turističke agencije) i nabavna cena (za polovnu robu) se smatraju srazmernim iznosu naplaćene naknade.

Koji je cilj unosa podataka o obračunatom PDV za promet drugog lica?

 • Cilj je osigurati da se pravilno evidentira i obračuna PDV za promet za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga, posebno u situacijama kada promet vrše lica koja nisu obveznici PDV u Srbiji.

Kako se evidentiraju posebni postupci oporezivanja za turističke agencije?

 • Evidentira se ukupan prihod od putnika, stvarni troškovi, razlika između prihoda i troškova, i obračunati PDV na tu razliku.

Kako se evidentira promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta?

 • Evidentiraju se prodajna i nabavna cena dobara, razlika između te dve cene, i obračunati PDV na osnovu te razlike.

Član 246: Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV

 • Polje 5.1 – Ukupan oporezivi promet dobara i usluga po opštoj stopi PDV: Automatski se unosi ukupni iznos osnovice, odnosno naknade za oporezivi promet po opštoj stopi PDV (polja 3.8 + 4.1.1 + 4.2.1).
 • Polje 5.2 – Ukupno obračunati PDV po opštoj stopi PDV: Automatski se unosi ukupni iznos obračunatog PDV po opštoj stopi PDV (polja 3.10 + 3a.9 + 4.1.4 + 4.2.4).
 • Polje 5.3 – Ukupno obračunati PDV po opštoj stopi PDV uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti prethodni porez: Automatski se unosi ukupni iznos obračunatog PDV po opštoj stopi PDV uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti prethodni porez (polje 5.2 + polje 8e.6 u apsolutnom iznosu).
 • Polje 5.4 – Ukupan oporezivi promet dobara i usluga po posebnoj stopi PDV: Automatski se unosi ukupni iznos osnovice, odnosno naknade za oporezivi promet po posebnoj stopi PDV (polje 3.8 + 4.2.1).
 • Polje 5.5 – Ukupno obračunati PDV po posebnoj stopi PDV: Automatski se unosi ukupni iznos obračunatog PDV po posebnoj stopi PDV (polja 3.10 + 3a.9 + 4.2.4).
 • Polje 5.6 – Ukupan promet dobara i usluga: Automatski se unosi ukupni iznos naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga (polja 1.5 + 2.5 + 5.1 + 5.4).
 • Polje 5.7 – Ukupno obračunati PDV: Automatski se unosi ukupni obračunati PDV (polja 5.3 + 5.5).

Član 247: Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima

 • Polje 6.1 – Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje: Unosi se vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući povećanje ili smanjenje te vrednosti.
 • Polje 6.2 – Uvoz dobara na koji se plaća PDV:
  • Polje 6.2.1 – Osnovica za uvoz dobara: Unosi se osnovica za obračunavanje PDV za uvoz dobara.
  • Polje 6.2.2 – Povećanje osnovice za uvoz dobara: Unosi se povećanje osnovice za uvoz dobara.
  • Polje 6.2.3 – Smanjenje osnovice za uvoz dobara: Unosi se smanjenje osnovice za uvoz dobara.
 • Polje 6.3 – Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara: Automatski se unosi ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara (polja 6.1 + 6.2.1 + 6.2.2 + 6.2.3).
 • Polje 6.4 – Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara: Unosi se ukupni PDV plaćen pri uvozu dobara koji se može odbiti kao prethodni porez.

Podaci o prometu dobara sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa Uredbom, evidentiraju se u delu 6 Obrasca POPDV.

Član 248: Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika

 • Polje 7.1 – Vrednost primljenih dobara i usluga: Unosi se vrednost primljenih dobara i usluga od poljoprivrednika, uključujući povećanje ili smanjenje te vrednosti.
 • Polje 7.2 – Vrednost plaćenih dobara i usluga: Unosi se vrednost plaćenih dobara i usluga poljoprivredniku. Ako je plaćanje izvršeno u prethodnom poreskom periodu, unosi se vrednost plaćenih dobara i usluga za poreski period u kojem je poljoprivrednik izvršio promet.
 • Polje 7.3 – Plaćena PDV nadoknada: Unosi se iznos plaćene PDV nadoknade poljoprivredniku.
 • Polje 7.4 – Plaćena PDV nadoknada koja se može odbiti kao prethodni porez: Unosi se iznos PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku koja se može odbiti kao prethodni porez.

 

Član 249: Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika

Deo 8a – Nabavka dobara i usluga u Republici Srbiji od obveznika PDV – promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

 1. Polje 8a.1 – Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima: Unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima.
 2. Polje 8a.2 – Dobra i usluge, osim dobara iz polja 8a.1: Unose se podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za promet dobara i usluga, osim dobara iz polja 8a.1, uključujući usluge posredovanja kod prometa investicionog zlata i druge usluge sa obavezom obračunavanja PDV.
 3. Polje 8a.3 – Dobra i usluge bez naknade: Unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za promet dobara i usluga bez naknade.
 4. Polje 8a.4 – Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV – povećanje: Unosi se iznos za koji je povećana osnovica i PDV po osnovu povećanja osnovice.
 5. Polje 8a.5 – Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV – smanjenje: Unosi se iznos za koji je smanjena osnovica i PDV po osnovu smanjenja osnovice.
 6. Polje 8a.6 – Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1 + 8a.2 + 8a.3 + 8a.4 + 8a.5): Automatski se unosi podatak o iznosu ukupne osnovice za nabavljena dobra i usluge.
 7. Polje 8a.7 – Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans): Unosi se iznos plaćenog avansa, posebno deo iznosa koji se odnosi na osnovicu i deo koji se odnosi na obračunati PDV.
 8. Polje 8a.8 – Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu (8a.1 + 8a.2 + 8a.3 + 8a.4 + 8a.5 + 8a.7): Automatski se unosi podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV od strane obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu.

Deo 8b – Nabavka dobara i usluga u Republici Srbiji od obveznika PDV – promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

 1. Polje 8b.1 – Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima: Unosi se iznos osnovice za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima.
 2. Polje 8b.2 – Dobra i usluge, osim dobara iz polja 8b.1: Unose se podaci o iznosu osnovice za promet dobara i usluga, osim dobara iz polja 8b.1.
 3. Polje 8b.3 – Dobra i usluge bez naknade: Unose se podaci o iznosu osnovice za promet dobara i usluga bez naknade.
 4. Polje 8b.4 – Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge – povećanje: Unosi se iznos za koji je povećana osnovica za nabavljena dobra i usluge.
 5. Polje 8b.5 – Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge – smanjenje: Unosi se iznos za koji je smanjena osnovica za nabavljena dobra i usluge.
 6. Polje 8b.6 – Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1 + 8b.2 + 8b.3 + 8b.4 + 8b.5): Automatski se unosi podatak o ukupnom iznosu osnovice za nabavljena dobra i usluge.
 7. Polje 8b.7 – Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans): Unosi se iznos plaćenog avansa.

Deo 8v – Nabavka dobara i usluga u Republici Srbiji od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz dela 8a i 8b

 1. Polje 8v.1 – Sticanje celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavka dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona: Unosi se iznos naknade, odnosno vrednosti celokupne ili dela imovine stečene u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i dobara i usluga nabavljenih u skladu sa članom 6a Zakona.
 2. Polje 8v.2 – Dobra i usluge uz naknadu, osim iz polja 8v.1: Unosi se iznos naknade za promet dobara i usluga uz naknadu, osim iz polja 8v.1.
 3. Polje 8v.3 – Dobra i usluge bez naknade, osim iz polja 8v.1: Unosi se iznos vrednosti prometa dobara i usluga bez naknade, osim iz polja 8v.1.
 4. Polje 8v.4 – Ukupna naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga (8v.1 + 8v.2 + 8v.3): Automatski se unosi podatak o iznosu ukupne naknade, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga.

Deo 8g – Nabavka dobara i usluga u Republici Srbiji od stranih lica koja nisu obveznici PDV – promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

 1. Polje 8g.1 – Dobra i usluge: Unose se podaci o iznosu osnovice za promet nabavljenih dobara i usluga, uključujući usluge tehničke podrške i druge usluge navedene u Zakonu.
 2. Polje 8g.2 – Dobra i usluge bez naknade: Unose se podaci o iznosu osnovice za promet nabavljenih dobara i usluga bez naknade.
 3. Polje 8g.3 – Izmena osnovice – povećanje: Unosi se iznos za koji je povećana osnovica za nabavljena dobra i usluge.
 4. Polje 8g.4 – Izmena osnovice – smanjenje: Unosi se iznos za koji je smanjena osnovica za nabavljena dobra i usluge.
 5. Polje 8g.5 – Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8g.1 + 8g.2 + 8g.3 + 8g.4): Automatski se unose podaci o iznosu ukupne osnovice za nabavljena dobra i usluge.
 6. Polje 8g.6 – Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans): Unosi se iznos plaćenog avansa.

Deo 8d – Nabavka dobara i usluga, osim iz dela 8a-8g

 1. Polje 8d.1 – Dobra i usluge nabavljeni u Republici Srbiji od stranih lica koja nisu obveznici PDV – promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV: Unosi se iznos naknade za promet dobara i usluga nabavljenih u Republici Srbiji od stranih lica koja nisu obveznici PDV.
 2. Polje 8d.2 – Dobra i usluge nabavljeni u Republici Srbiji od lica sa teritorije Republike Srbije koja nisu obveznici PDV: Unosi se iznos naknade za promet dobara i usluga nabavljenih u Republici Srbiji od lica sa teritorije Republike Srbije koja nisu obveznici PDV.
 3. Polje 8d.3 – Dobra i usluge nabavljeni van Republike Srbije: Unosi se iznos naknade za promet dobara i usluga nabavljenih van Republike Srbije, uključujući dobra koja su uvezena ali nisu stavljena u slobodan promet.

Deo 8đ – Ukupna osnovica, naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga

 • Polje 8đ: Automatski se unosi iznos ukupne naknade, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga (suma polja 8a.6 + 8b.6 + 8v.4 + 8g.5 + 8d.1 + 8d.2 + 8d.3).

 

Član 250: PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravke odbitka prethodnog poreza

Deo 8e – PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravke odbitka prethodnog poreza

 1. Polje 8e.1 – Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez:
  • Unosi se iznos ukupno obračunatog PDV za promet nabavljenih dobara i usluga, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – isporučilac dobara ili pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez.
  • Ovaj iznos je razlika između ukupno obračunatog PDV za promet nabavljenih dobara i usluga i iznosa PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez.
 2. Polje 8e.2 – Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez:
  • Unosi se iznos ukupno obračunatog PDV za promet nabavljenih dobara i usluga, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara ili usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez.
  • Ovaj iznos je razlika između ukupno obračunatog PDV za promet nabavljenih dobara i usluga i iznosa PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez.
 3. Polje 8e.3 – Ispravka odbitka – povećanje prethodnog poreza:
  • Unosi se iznos za koji je povećan odbitak prethodnog poreza po bilo kom osnovu u skladu sa Zakonom, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu PDV plaćenog pri uvozu dobara.
  • Primeri uključuju naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 32a Zakona.
 4. Polje 8e.4 – Ispravka odbitka – smanjenje prethodnog poreza:
  • Unosi se iznos za koji je smanjen odbitak prethodnog poreza po bilo kom osnovu u skladu sa Zakonom, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga.
  • Primeri uključuju ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa članom 32. Zakona.
 5. Polje 8e.5 – Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez:
  • Automatski se unosi podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez.
  • Ovaj iznos je suma iz polja 8e.1, 8e.2, 8e.3 i 8e.4.
 6. Polje 8e.6 – Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV:
  • Automatski se unosi podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećanog za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV.
  • Ovaj iznos je suma iz polja 8e.5 i (5.2 + 5.5 u apsolutnom iznosu).

Član 251: Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet

Deo 9 – Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet

 1. Polje 9 – Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet:
  • Automatski se unosi podatak o iznosu ukupne vrednosti nabavljenih dobara i usluga, uključujući i vrednost uvezenih dobara stavljenih u slobodan promet.
  • Ovaj iznos je suma iz polja 6.3, 7.1 i 8đ.

Pregled Popunjavanja Obrasca POPDV – Član 252

Član 252: PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez

Deo 9a – PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez

 1. Polje 9a.1 – PDV plaćen pri uvozu dobara:
  • Unosi se iznos PDV plaćenog pri uvozu dobara koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez.
 2. Polje 9a.2 – PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku:
  • Unosi se iznos PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez.
 3. Polje 9a.3 – PDV po osnovu nabavki dobara i usluga, osim iz polja 9a.1 i 9a.2:
  • Unosi se iznos PDV obračunat za promet dobara i usluga koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez, osim iz polja 9a.1 i 9a.2.
 4. Polje 9a.4 – Ukupan PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez:
  • Automatski se unosi podatak o iznosu ukupnog PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez.
  • Ovaj iznos je suma iz polja 9a.1, 9a.2 i 9a.3.

 

Član 253: Poreska obaveza

Deo 10 – Poreska obaveza

 1. Polje 10 – Poreska obaveza:
  • Automatski se iskazuje podatak o poreskoj obavezi za poreski period.
  • Iznos je razlika između ukupno obračunatog PDV (polje 5.7) i ukupnog PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez (polje 9a.4).

Član 254: Promet dobara i usluga izvršen van Republike Srbije i drugi promet koji ne podleže PDV

Deo 11 – Promet dobara i usluga izvršen van Republike Srbije i drugi promet koji ne podleže PDV

 1. Polje 11.1 – Promet dobara i usluga izvršen van Republike Srbije, sa ili bez naknade:
  • Unosi se podatak o iznosu naknade za promet, odnosno vrednosti prometa dobara i usluga izvršenih van Republike Srbije.
 2. Polje 11.2 – Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog:
  • Unosi se podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prenosa celokupne ili dela imovine i prometa dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije.
 3. Polje 11.3 – Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim polja 11.2:
  • Unosi se podatak o vrednosti prometa dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim onih koji su obuhvaćeni poljem 11.2.

Napomena:

 • Ako je pre izvršenog prometa naplaćena naknada, odnosno deo naknade, u polja 11.1 i 11.2 unose se podaci o iznosu naplaćene naknade.

Član 255: Izmena iznosa osnovice i PDV

 • Podaci o izmeni iznosa osnovice, odnosno naknade i iznosa PDV po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga, unose se u odgovarajuća polja Obrasca POPDV.
 • Ove izmene se unose bez obzira na to u kojem je poreskom periodu izvršen promet.

Član 256: Promet bez naknade

 • Ako za promet dobara i usluga bez naknade prethodni učesnik u prometu nije izdao račun, podaci o iznosu osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, utvrđuju se procenom tih iznosa u skladu sa članom 18. Zakona.

Član 257: Sistem naplate

 • Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate unosi podatke u Obrazac POPDV prema pravilima o nastanku poreske obaveze i prava na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa članom 36a Zakona.

Član 258: Unos podataka u Obrazac POPDV

 1. Podaci se unose u dinarima, bez decimala:
  • Podaci se unose u odgovarajuća polja, bez decimala.
  • Iznosi mogu imati predznak “minus”.
 2. Podaci se ne unose u osenčena polja:
  • Obveznik PDV ne unosi podatke u polja koja su osenčena.
  • Podaci u automatski popunjavanim poljima se ne unose ručno.

 

Član 259: Podnošenje poreske prijave

 1. Obrazac PPPDV:
  • Lica iz člana 50. Zakona podnose Poreskoj upravi poresku prijavu na Obrascu PPPDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost.
  • Uz ovu prijavu, kao njen sastavni deo, podnosi se pregled obračuna PDV na Obrascu POPDV, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

Član 260: Elektronsko podnošenje poreske prijave

 1. Poreska prijava i izmenjena poreska prijava podnose se u elektronskom obliku, i to:
  • Kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave; ili
  • Popunjavanjem poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

Član 261: Nedostaci poreske prijave

 1. Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima.
 2. Takva poreska prijava se ne smatra podnetom.
 3. Obaveštenje sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima.
 4. Po dobijanju obaveštenja, podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese ispravljenu prijavu.
 5. Ispravljena prijava ne smatra se izmenjenom prijavom.
 6. Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave i dostavi obaveštenje podnosiocu.

Član 262: Sadržaj obrasca PPPDV

 1. Obrazac PPPDV sadrži podatke o:
  • Poreskoj prijavi;
  • Podnosiocu prijave;
  • Prometu dobara i usluga;
  • Prethodnom porezu;
  • Poreskoj obavezi.

Član 263: Detalji o poreskoj prijavi i podnosiocu

 1. Deo I – Podaci o poreskoj prijavi:
  • Polje 1.1: Datum početka i završetka poreskog perioda.
  • Polje 1.2: Broj 1 za izmenjenu prijavu i identifikacioni broj poreske prijave koja se menja.
 2. Deo II – Podaci o podnosiocu prijave:
  • Polje 2.1: Oznaka 1 za obveznika PDV, oznaka 2 za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV.
  • Polje 2.2: Oznaka 1 za mesečni ili oznaka 3 za tromesečni poreski period.
  • Polja 2.3 i 2.4: Poreski identifikacioni broj, naziv, ime, prezime, adresa (popunjavaju se automatski).
  • Polje 2.5: Elektronska adresa podnosioca.
 3. Deo III – Podaci o prometu i PDV:
  • Redni broj 1: Promet dobara i usluga oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (polje 1.5 Obrasca POPDV).
  • Redni broj 2: Promet dobara i usluga oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza (polje 2.5 Obrasca POPDV).
  • Redni broj 3: Promet dobara i usluga po opštoj stopi (polja 5.1 i 5.3 Obrasca POPDV).
  • Redni broj 4: Promet dobara i usluga po posebnoj stopi (polja 5.4 i 5.5 Obrasca POPDV).
  • Redni broj 5: Zbir osnovice i PDV (polja 5.6 i 5.7 Obrasca POPDV).
 4. Deo IV – Podaci o nabavljenim dobrima i uslugama i prethodnom porezu:
  • Redni broj 6: Prethodni porez plaćen prilikom uvoza (polja 6.3 i 9a.1 Obrasca POPDV).
  • Redni broj 7: PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku (polja 7.1 i 9a.2 Obrasca POPDV).
  • Redni broj 8: Prethodni porez, osim onog iz red. br. 6 i 7 (polja 8đ i 9a.3 Obrasca POPDV).
  • Redni broj 9: Zbir osnovice i prethodnog poreza (polja 9 i 9a.4 Obrasca POPDV).
 5. Deo V – Podaci o poreskoj obavezi:
  • Redni broj 10: Iznos PDV za uplatu ili povraćaj (deo 10 Obrasca POPDV).
  • Redni broj 11: Povraćaj: Oznaka 1 za povraćaj, oznaka 0 za kredit za naredni period.
 6. Lica koja nisu obveznici PDV:
  • Redni broj 3: Iznos obračunatog PDV za promet po opštoj stopi PDV.
  • Redni broj 4: Iznos obračunatog PDV po posebnoj stopi PDV.
  • Redni broj 5: Zbir iznosa PDV.
  • Redni broj 10: Iznos poreske obaveze po osnovu PDV.

 

Član 265: Podnošenje zahteva za brisanje iz evidencije obveznika PDV

 1. Zahtev za brisanje:
  • Obveznik iz člana 38a st. 1. i 2. Zakona podnosi Poreskoj upravi zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV u kalendarskom mesecu u kojem je prestao da obavlja PDV aktivnost, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.
  • Zahtev se podnosi na Obrascu ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 266: Podnošenje popisne liste i poreske prijave

 1. Popisna lista i poreska prijava:
  • Uz zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, obveznik PDV podnosi popisnu listu u elektronskom obliku, u PDF formatu, preko portala Poreske uprave i poresku prijavu u skladu sa ovim pravilnikom, za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti.
 2. Sadržaj popisne liste:
  • Popisna lista sadrži podatke o:
   1. Oprema za vršenje delatnosti na dan prestanka PDV aktivnosti, za koju postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;
   2. Objekti za vršenje delatnosti na dan prestanka PDV aktivnosti, za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;
   3. Druga dobra na dan prestanka PDV aktivnosti, za koja postoji pravo na odbitak prethodnog poreza ili obaveza obračunavanja PDV;
   4. Ulaganja u objekte za koja postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza na dan prestanka PDV aktivnosti;
   5. Ulaganja u objekte za koja bi postojala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza da su završena do dana prestanka PDV aktivnosti;
   6. Datim avansnim sredstvima po osnovu kojih je imano pravo na odbitak prethodnog poreza.
 3. Detalji o podacima:
  • Oprema i objekti:
   • Naziv i opis opreme, vrsta, opis i lokacija objekata;
   • Nabavna cena ili cena koštanja, bez PDV;
   • Iznos PDV koji je obveznik imao pravo da odbije;
   • Moment prve upotrebe;
   • Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza.
  • Druga dobra:
   • Naziv i vrsta dobara;
   • Količina dobara;
   • Nabavna cena ili cena koštanja, bez PDV;
   • Iznos PDV koji je obveznik imao pravo da odbije ili obračunao kao poreski dužnik.
  • Ulaganja u objekte (st. 2 tačka 4):
   • Vrsta, opis i lokacija objekta;
   • Vrednost ulaganja, bez PDV;
   • Datum završetka ulaganja;
   • Iznos PDV koji je obveznik imao pravo da odbije;
   • Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza.
  • Ulaganja u objekte (st. 2 tačka 5):
   • Vrsta, opis i lokacija objekta;
   • Vrednost ulaganja, bez PDV;
   • Iznos PDV koji je obveznik imao pravo da odbije.
  • Dati avansi:
   • Iznos avansne uplate, bez PDV;
   • Iznos obračunatog PDV po osnovu avansne uplate;
   • Iznos PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu avansne uplate.

Član 267: Postupak Poreske uprave po zahtevu za brisanje iz evidencije obveznika PDV

 1. Kontrola podataka:
  • Poreska uprava sprovodi postupak po zahtevu za brisanje iz evidencije obveznika PDV, u okviru kojeg vrši kontrolu podataka iz popisne liste.
 2. Sprečavanje dvostrukog oporezivanja:
  • Prilikom sprovođenja postupka, Poreska uprava vodi računa da ne dođe do dvostrukog oporezivanja prometa dobara i usluga PDV, odnosno do neoporezivanja prometa dobara i usluga na koji treba da se plati PDV.
 3. Izdavanje potvrde:
  • Ako su ispunjeni uslovi za brisanje iz evidencije obveznika PDV, a po izmirenju obaveza po osnovu PDV, Poreska uprava izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije obveznika PDV u elektronskom obliku.
  • Potvrda se izdaje na Obrascu PBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
 1. Povraćaj PDV

Član 268:

Obveznik PDV koji u poreskoj prijavi PDV iskaže iznos za povraćaj PDV, u toj prijavi opredeljuje se za povraćaj iskazanog iznosa ili da iskazani iznos poreza koristi kao kredit, na način propisan ovim pravilnikom.

Opredeljenje iz stava 1. ovog člana ne smatra se zahtevom za povraćaj poreza u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Član 269:

Ako se obveznik PDV iz člana 268. stav 1. ovog pravilnika opredeli za povraćaj PDV, povraćaj PDV vrši se na račun u banci koji je obveznik PDV naveo u evidencionoj prijavi.

Ako se obveznik PDV iz člana 268. stav 1. ovog pravilnika ne opredeli za povraćaj PDV, koristi taj iznos za izmirivanje svoje poreske obaveze za poreski period.

Ako obveznik PDV, nakon izmirivanja poreske obaveze u smislu stava 2. ovog člana, ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita, može za taj iznos zahtevati povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita.

Zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita iz stava 3. ovog člana, obveznik može da podnese nadležnom poreskom organu, najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period u kojem ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita.

Član 270:

Ako se ne izvrši povraćaj PDV u roku propisanom odredbom člana 52. stav 4. Zakona, obveznik PDV ima pravo da podnese zahtev za povraćaj PDV nadležnom poreskom organu u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Po zahtevu iz stava 1. ovog člana nadležni poreski organ postupa na način propisan zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

 1. Refakcija PDV stranom obvezniku

Član 271:

Lica iz člana 53. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Poreskoj upravi.

Refakcija PDV izvršiće se licu iz člana 53. Zakona za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici Srbiji, pod uslovima da:

 1. je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa Zakonom, i da je račun plaćen;
 2. je iznos PDV, iskazan u jednom ili više računa, za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za refakciju PDV;
 3. su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljena dobra i usluge u skladu sa Zakonom;
 4. ne vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji, osim prometa:
  1. usluga prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) Zakona oslobođene poreza;
  2. usluga prevoza putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. Zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza;
  3. dobara i usluga za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara ili usluga.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi ovlašćeno lice jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

 1. potvrda o registraciji za PDV, odnosno drugi oblik poreza na potrošnju, izdata od strane poreskog organa države u kojoj se nalazi sedište stranog obveznika (original i overen prevod);
 2. plaćeni računi o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici Srbiji, po kojima je obračunat i plaćen PDV.

Centrala nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 5. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a rešenje iz stava 6. ovog člana u elektronskom obliku.

Refakcija PDV vrši se u valuti države podnosioca zahteva iz stava 1. ovog člana u iznosu dobijenom preračunom dinarskog iznosa refakcije PDV po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate iznosa refakcije PDV, uz odbitak troškova preračuna.

 1. Refakcija PDV humanitarnim organizacijama

Član 272:

Lica iz člana 54. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Poreskoj upravi.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi ovlašćeno lice jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

 1. dokaz o registraciji humanitarne organizacije;
 2. računi o nabavljenim dobrima u Republici Srbiji i dokazi o njihovom plaćanju;
 3. dokaz da su dobra otpremljena u inostranstvo i da se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe;
 4. podaci o imenu i adresi inostranog primaoca dobara i svrsi korišćenja dobara otpremljenih u inostranstvo.

Dokaz o registraciji iz stava 4. tačka 1) ovog člana dostavlja se samo prilikom prvog podnošenja zahteva za refakciju PDV.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 4. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a rešenje iz stava 6. ovog člana u elektronskom obliku.

 1. Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

Član 273:

Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka Evangelistička crkva a.v, Jevrejska zajednica, Reformatorska hrišćanska crkva i Evangelistička hrišćanska crkva a.v. (u daljem tekstu: tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice) ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji upravno telo određeno od strane tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice podnosi Poreskoj upravi za sve organizacione delove tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice.

Pre podnošenja prvog zahteva za refakciju, tradicionalna crkva, odnosno verska zajednica, obaveštava Centralu koje je upravno telo određeno za podnošenje zahteva za refakciju i o licu ovlašćenom za potpisivanje zahteva za refakciju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 3 – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Rok za podnošenje zahteva je 60 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome je izvršeno plaćanje računa za nabavljena dobra i usluge u Republici Srbiji, odnosno plaćen PDV za uvoz dobara u Republiku Srbiju.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

 1. računi o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Republici Srbiji;
 2. dokumenti o izvršenom uvozu dobara u Republiku Srbiju;
 3. dokaz da su računi iz tačke 1) ovog stava plaćeni od strane lica koje ima pravo na refakciju PDV u skladu sa članom 55. Zakona, odnosno dokaz da je plaćen PDV na uvoz dobara iz tačke 2) ovog stava.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 5. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a obaveštenje i rešenje iz st. 2. i 6. ovog člana u elektronskom obliku.

Račun iz stava 5. ovog člana, koji nije izdat u skladu sa članom 42. Zakona, ne može se upotrebiti u postupku refakcije PDV.

 1. Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

Član 275:

Lica iz člana 55a Zakona – nosioci prava u smislu člana 106. ovog pravilnika ostvaruju pravo na refakciju PDV, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji se podnosi Poreskoj upravi.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 4 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana, za svakog nosioca prava, podnosi lice koje je ovlašćeno za izdavanje službenih i ličnih naloga za nabavku dobara i usluga, bez PDV, u skladu sa ovim pravilnikom.

Rok za podnošenje zahteva je 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji ili izvršen uvoz dobara u Republiku Srbiju.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

 1. računi o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Republici Srbiji koji glase na nosioca prava i koji sadrže podatak o broju osnovne potvrde iz člana 107. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, kao i dokazi o njihovom plaćanju;
 2. dokumenta o izvršenom uvozu dobara u Republiku Srbiju i dokazi o plaćanju PDV na uvoz dobara.

Ako se nosiocu prava izdaje fiskalni račun u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, na fiskalnom računu iskazuje se PIB, odnosno drugi identifikacioni broj nosioca prava.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 5. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a rešenje iz stava 7. ovog člana u elektronskom obliku.

 1. Refundacija PDV kupcu prvog stana

Član 276:

Kupac prvog stana iz člana 56a Zakona može da ostvari refundaciju PDV uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom, ako poseduje fiskalni račun obveznika PDV – prodavca koji je po tom osnovu poreski dužnik u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Stanovima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se stambeni objekti, ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, kao i vlasnički udeli na tim dobrima (u daljem tekstu: stan).

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV – prodavca stana u skladu sa Pravilnikom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. uverenje o državljanstvu;
 3. dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);
 4. overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;
 5. fiskalni račun u kojem je iskazan PDV;
 6. dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca, odnosno dokaz da je na ime ugovorene cene stana sa PDV isplaćen iznos koji nije manji od iznosa PDV obračunatog za prvi prenos prava raspolaganja na stanu uplatom na tekući račun prodavca u slučaju kupovine stana pod neprofitnim uslovima iz člana 56a stav 3. Zakona;
 7. overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored dokumenata iz stava 6. ovog člana, dostavlja i:

 1. dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 6. Zakona;
 2. dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan iz stava 5. tačka 7) ovog člana daje se na Obrascu IKPS PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nadležni poreski organ iz stava 3. ovog člana, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV.

Na sve što nije posebno propisano za refundaciju PDV shodno se primenjuju pravila propisana za refakciju PDV.

Član 279:

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na ugovore iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona, odnosno člana 2. stav 1. ovog pravilnika, zaključene od 1. januara 2013. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog pravilnika primenjuju se na ugovore iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona, odnosno člana 2. stav 1. ovog pravilnika, koji se odnose na zemljište, zaključene od 1. jula 2021. godine.

Član 280:

Ako je za promet dobara ili usluga, koji se vrši od 1. jula 2021. godine, naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade zaključno sa 30. junom 2021. godine, na taj promet primenjuju se propisi koji važe na dan 30. juna 2021. godine.

Član 280a:

Odredbe člana 44, člana 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) i člana 230. ovog pravilnika primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Obveznik PDV koji vrši promet dobara u povratnoj ambalaži i koji primaocu dobara ne zaračunava povratnu ambalažu, dužan je da na dan 31. decembra 2021. godine utvrdi manjak ambalaže, da na utvrđeni manjak obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom.

Povratnom ambalažom iz stava 2. ovog člana smatra se ambalaža koja se, posle vraćanja, ponovo upotrebljava za istu namenu.

Obaveza vođenja evidencije iz člana 230. ovog pravilnika odnosi se na povratnu ambalažu predatu od 1. januara 2022. godine.

 1. Refundacija PDV kupcu prvog stana

Član 276:

Kupac prvog stana iz člana 56a Zakona može ostvariti refundaciju PDV uz ispunjenje propisanih uslova, ako poseduje fiskalni račun obveznika PDV – prodavca koji je po tom osnovu poreski dužnik u skladu sa Zakonom, na osnovu pisanog zahteva koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Stanovi se u smislu ovog pravilnika smatraju stambenim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim dobrima.

Nadležni poreski organ je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV – prodavca stana u skladu sa Pravilnikom.

Zahtev se podnosi na Obrascu RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV, koji je deo ovog pravilnika.

Uz zahtev dostavlja se:

 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. uverenje o državljanstvu;
 3. dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);
 4. overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;
 5. fiskalni račun sa iskazanim PDV;
 6. dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena na tekući račun prodavca;
 7. overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i po osnovu člana njegovog porodičnog domaćinstva, pored navedenih dokumenata dostavlja se:

 1. dokument kojim se potvrđuje članstvo u porodičnom domaćinstvu;
 2. dokaz o prebivalištu člana domaćinstva.

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan daje se na Obrascu IKPS PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan, koji je deo ovog pravilnika.

Nadležni poreski organ, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV.

Na sve što nije posebno propisano za refundaciju PDV shodno se primenjuju pravila propisana za refakciju PDV.

Član 277:

U obrascima REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju, REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju, REF 3 – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju, REF 4 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju i RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV, iznosi se iskazuju u dinarima, bez decimala.

Član 278:

Dokumentacija koja se dostavlja Poreskoj upravi u cilju sprovođenja postupaka refakcije i refundacije PDV mora biti na srpskom jeziku.

Član 281:

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe:

 1. Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara (“Službeni glasnik RS”, broj 122/12);
 2. Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti (“Službeni glasnik RS”, broj 118/12);
 3. Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen (“Službeni glasnik RS”, broj 118/12);
 4. Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen (“Službeni glasnik RS”, broj 118/12);
 5. Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 107/12 i 74/13);
 6. Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 86/15 i 159/20);
 7. Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 84/15);
 8. Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 21/17);
 9. Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 21/17 i 41/17);
 10. Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 21/17);
 11. Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem (“Službeni glasnik RS”, broj 75/19);
 12. Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu (“Službeni glasnik RS”, br. 86/15 i 159/20);
 13. Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik (“Službeni glasnik RS”, broj 105/04);
 14. Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 86/15);
 15. Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 108/04, 130/04 – ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15, 109/16 i 48/18);
 16. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (“Službeni glasnik RS”, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 44/18 – dr. zakon, 104/18, 16/19, 80/19 i 159/20);
 17. Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 120/12 i 86/15);
 18. Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka (“Službeni glasnik RS”, br. 96/19 i 159/20);
 19. Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV (“Službeni glasnik RS”, broj 86/15);
 20. Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte (“Službeni glasnik RS”, broj 120/12);
 21. Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima (“Službeni glasnik RS”, broj 159/20);
 22. Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 114/12);
 23. Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu (“Službeni glasnik RS”, br. 23/18 i 48/18 – dr. pravilnik);
 24. Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19, 50/19, 94/19 i 159/20);
 25. Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (“Službeni glasnik RS”, br. 123/12, 86/15, 52/18 i 94/19);
 26. Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 90/17, 119/17, 48/18, 60/18, 75/19 i 159/20);
 27. Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 – dr. zakon, 104/18 i 87/20).

Član 282:

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine.