Usluge

+381611924675

Pozovite nas

info@profiupravnik.info

Pišite nam

Pupinova 19, Mirijevo, Beograd

Nadjite nas

Kao profesionalni upravnici, naš posao obuhvata širok spektar aktivnosti i odgovornosti usmerenih ka efikasnom upravljanju zgradama i unapređenju kvaliteta života stanara. Evo nekoliko ključnih tačaka koje obuhvata naš posao:

  1. Administracija i dokumentacija: Vodimo sve administrativne procese vezane za upravljanje zgradama, uključujući vođenje evidencije, pripremu i distribuciju dokumenata, organizaciju sastanaka stanara i upravnih odbora, kao i komunikaciju sa relevantnim institucijama i organima.
  2. Finansijsko upravljanje: Pratimo finansijsko stanje zgrade, prikupljamo mesečne prihode od stanarina, plaćamo račune, pripremamo budžet za održavanje zgrade i investicione projekte, te redovno izveštavamo stanare o finansijskim tokovima.
  3. Održavanje zgrade: Brinemo se o redovnom održavanju zgrade, uključujući servisiranje liftova, održavanje zajedničkih prostorija, popravke i zamene dotrajalih delova, kao i nadgledanje radova koji se izvode na zgradi.
  4. Komunikacija sa stanarima: Pružamo podršku i rešavamo sve zahteve i probleme koje stanari imaju u vezi sa stanovanjem u zgradi, osiguravajući transparentnu i efikasnu komunikaciju putem različitih kanala.
  5. Implementacija pravila i propisa: Vodimo računa o primeni svih relevantnih propisa i pravila koja se odnose na upravljanje zgradama, uključujući zakonske regulative, pravilnike o stanovanju i interna pravila zgrade.
  6. Bezbednost i sigurnost: Osiguravamo da zgrada bude sigurno mesto za stanovanje, sprovodeći redovne provere sigurnosnih sistema, kao i pružajući podršku u organizaciji evakuacija i reagovanju u hitnim situacijama.
  7. Kontinuirano unapređenje: Radimo na identifikaciji i implementaciji poboljšanja u upravljanju zgradama, bilo da se radi o uvođenju novih tehnologija, unapređenju energetske efikasnosti ili poboljšanju kvaliteta usluga za stanare.
  8. Saradnja sa dobavljačima i servisima: Upravljamo odnosima sa različitim dobavljačima i servisima koji pružaju usluge održavanja i popravki zgrade, osiguravajući da se poslovi obavljaju na vreme i u skladu sa dogovorenim standardima.

Ove aktivnosti su samo neki od osnovnih elemenata posla profesionalnih upravnika, a naš cilj je da pružimo kompletnu podršku stanarima i osiguramo optimalno funkcionisanje zgrade u kojoj žive ili rade.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada precizira prava i obaveze profesionalnih upravnika, što uključuje širok spektar dužnosti. Uz poslove tipične za obične upravnike iz redova stanara, profesionalni upravnici imaju dodatne obaveze.

Angažovanje profesionalnog upravnika podrazumeva administrativne, finansijske i tehničko-operativne poslove. To uključuje registraciju stambene zajednice, zastupanje pred trećim licima, otvaranje poslovnog računa, vođenje evidencije o vlasnicima, pripremu ugovora, informisanje stanara i izradu izveštaja.

Finansijski poslovi obuhvataju vođenje evidencije o prihodima i rashodima, pripremu budžeta, dostavljanje uplatnica stanarima, naplatu troškova, prinudnu naplatu, izradu završnog računa i raspolaganje sredstvima.

Tehničko-operativni poslovi uključuju proveru stanja zgrade, popis elemenata, sprovođenje plana održavanja, brigu o kućnom redu, evidenciju kvarova, izvršavanje odluka, organizaciju radova, pronalaženje ponuda, kontrolu radova i dostupnost za hitne intervencije.