Česta pitanja i odgovori vezani za održavanje stambenih zgrada

+381611924675

Pozovite nas

info@profiupravnik.info

Pišite nam

Pupinova 19, Mirijevo, Beograd

Nadjite nas

Česta pitanja i odgovori vezani za održavanje stambenih zgrada

Na osnovu zakonske regulative, kreirali smo FAQ sekciju za najčešća pitanja i odgovore vezane za propise o tekućem i investicionom održavanju stambenih zgrada. Ova sekcija može pomoći stanarima i upravnicima zgrada da bolje razumeju svoje obaveze i prava kada je u pitanju održavanje zgrade.

Šta obuhvata održavanje stambenih zgrada?

Održavanje stambenih zgrada obuhvata radove na investicionom i tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade i radove na investicionom održavanju stana. To uključuje redovno izvođenje radova na zaštiti zgrade, uređaja, instalacija i opreme, opravku oštećenih i zamenu dotrajalih delova koji obezbeđuju njihovu ispravnost, upotrebljivost i sigurnost.

Koji radovi spadaju u investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade?

Investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade uključuje, između ostalog, popravke ili zamenu krovne konstrukcije, lifta, oluka, hidroizolacije, elektroinstalacija, i slično. Detaljan spisak radova uključuje 24 tačke navedene u regulativi i obuhvata širok spektar popravki i zamena potrebnih za održavanje zgrade.

Šta se podrazumeva pod tekućim održavanjem zajedničkih delova zgrade?

Tekuće održavanje uključuje redovno servisiranje liftova, popravke električnih instalacija, deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju zajedničkih prostorija, redovne preglede i servisiranje različitih instalacija, čišćenje oluka, krečenje zajedničkih prostorija, i druge radove koji obezbeđuju tekuće održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Koje radove obuhvata investiciono održavanje stana?

Investiciono održavanje stana obuhvata popravke ili zamenu instalacija centralnog grejanja, plinskih instalacija, elektroinstalacija, vodovodnih i kanalizacionih instalacija unutar stana i druge radove koji su od uticaja na korišćenje ostalih stanova i delova zgrade.

Šta su hitne intervencije i kako se one izvršavaju?

Hitne intervencije su radovi koji se izvršavaju bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti i zaštite imovine. To uključuje oslobađanje lica iz zaglavljenog lifta, popravke krovnog pokrivača radi zaštite od prokišnjavanja, skidanje oštećenih delova zgrade koji ugrožavaju bezbednost, i slično. Ovi radovi izvršavaju se bez odlaganja, najkasnije u roku od 48 časova.

Koje su obaveze stanara u vezi sa plaćanjem troškova održavanja?

Stanari su obavezni da plaćaju odgovarajući iznos za troškove tekućeg održavanja zgrade i hitnih intervencija, u skladu sa zakonom, najdalje do 15-og u mesecu za tekući mesec na račun stambene zgrade.

Kako se donose odluke o održavanju zgrade?

Odluke o održavanju zgrade donosi skupština zgrade, koja utvrđuje vrste radova, prioritete, rokove i predračun potrebnih sredstava. Odluke se donose većinom glasova svih članova skupštine, pri čemu svakom vlasniku pripada po jedan glas.

Ovaj FAQ može poslužiti kao osnova za razumevanje i primenu propisa o održavanju stambenih zgrada, olakšavajući komunikaciju između stanara, upravnika i drugih uključenih strana.