site
stats

Profesionalni upravnik

Usluge PROFI UPRAVNIK DOO u iznosu od 300 din po stanu na mesečnom nivou.

 • osnivanje stambene zajednice (ukoliko nije osnovana)
 • izrada pečata
 • pribavljanje PIB-a i matičnog broja stambene zajednice
 • otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 • zastupanje i predstavljanje stambene zajednice
 • upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
 • podnošenje prijave za registraciju pravila vlasnika
 • popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje, uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi izdati u zakup, izvršava odluke stambene zajednice
 • priprema i zaključivanje ugovora za održavanje higijene, lifta i dr.
 • nadzor nad radom osoblja (domar, čistačica i dr)
 • informisanje stanara i sačinjavanje izveštaja
 • upravljanje finansijskim sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice
 • vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice
 • priprema budžeta i njegovog raspoređivanja po stavkama
 • naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade
 • prinudna naplata potraživanja stambene zajednice
 • izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave stambene zajednice u slučaju da ista ostvaruje prihod po osnovu rentiranja zajedničkih delova
 • realizaciju godišnjeg programa održavanja
 • organizaciju radova na tekućem i investicionom održavanju
 • organizacija radova na hitnim intervencijama
 • briga o kućnom redu
 • podrška svim zajedničkim aktivnostima stanara stambene zajednice
 • obnovu i unapređenje kvaliteta  imovine stambene zajednice.

Ponuda profesionalni upravnik cene

Profesionalni upravnik je fizičko lice koje je steklo licencu za obavlјanje poslova upravlјanja zgradom. Da bi stekao kvalifikaciju profesionalnog upravnika neophodno je da ispunjava sledeće uslove:

ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu u skladu sa ovim zakonom;
upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Poslovi upravlјanja mogu biti povereni profesionalnom upravniku odlukom stambene zajednice ili odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u slučaju prinudne uprave.

Prinudna uprava u stambenoj zajednici je uprava koja se uvodi stambenoj zajednici kao pravnom licu ukoliko nije organizovano upravlјanje i izabran upravnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast stanovanja. Postupak se pokreće podnošenjem prijave nadležnog inspektora ili vlasnika posebnog dela, a ovaj postupak vodi nadležna lokalna samouprava koja imenuje profesionalnog upravnika iz Registra profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

Profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave je lice koje je steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, zaposleno je ili angažovano kod organizatora profesionalnog upravlјanja i izabrano je iz Registra profesionalnih upravnika u postupku uvođenja prinudne uprave stambenoj zajednici koja nije organizovala upravlјanje u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Privredna komora Srbije izdaje i oduzima licencu za profesionalnog upravnika u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Registar profesionalnih upravnika je javna evidencija koju vodi Privredna komora Srbije, a koja sadrži lične podatke o profesionalnim upravnicima kao i podatke o ugovorima koje je sklopila stambena zajednica sa organizatorom profesionalnog upravlјanja.

Registar profesionalnih upravnika za svakog profesionalnog upravnika sadrži:

spisak aktivnih ugovora sa stambenim zajednicama;
spisak isteklih ugovora sa stambenim zajednicama;
spisak raskinutih ugovora sa stambenim zajednicama.

Ugovor o poveravanju poslova upravlјanja profesionalnom upravniku zaklјučuje se u pisanoj formi, između stambene zajednice, odnosno lica ovlašćenog od strane stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravlјanja, odnosno njegovog zastupnika.

Profesionalni upravnik pored poslova upravnika zgrade (aktivnosti kao što su organizovanje održavanja zgrade, odlučivanje o korišćenju finansijskih sredstava i obezbeđivanja korišćenja zgrade, kao i druga pitanja od značaja za upravlјanje zgradom) vrši i sledeće poslove: stara se o održavanju zemlјišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade, prima prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakim danom u nedelјi u periodu od 00-24 časa, na osnovu primlјene prijave obaveštava i zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa, evidentira svaku primlјenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo), obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama, predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemlјišta na osnovu najmanje tri prikuplјene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemlјišta.

Naknada za poslove profesionalnog upravlјanja isplaćuje se organizatoru profesionalnog upravlјanja, a on izmiruje obaveze plaćanja naknade prema profesionalnom upravniku. U slučaju prinudno postavlјenog profesionalnog upravnika, visina naknade koju će plaćati vlasnici posebnih delova određuje se odlukom jedinice lokalne samouprave.